Polisi Iaith Gymraeg


Mae Web 2.0 yn amrywiol a gellir ei ddiffinio a’i nodweddu mewn llawer o wahanol ffyrdd. Mae enghreifftiau adnabyddus yn cynnwys rhaglenni rhwydweithio cymdeithasol (e.e. Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn), rhaglenni ysgrifennu ar y cyd (e.e. Wikipedia), rhaglenni rhannu cyfryngau (e.e. Flickr, YouTube), rhaglenni tagio cymdeithasol a gosod graddau (e.e. Delicious, StumbleUpon) a blogio, yn debyg i’r wefan hon.

Bydd Canolfan Cydweithredol Cymru yn cymhwyso’r un egwyddorion o ran yr iaith Gymraeg wrth ddefnyddio technolegau Web 2.0 ag y mae mewn meysydd eraill o ddarparu a hyrwyddo gwasanaethau. Ein nod yw darparu profiad cyfartal ar gyfer y ddwy gymuned iaith trwy dechnolegau  Web 2.0.

Bydd cyfathrebiadau’r Ganolfan trwy blatfformau Web 2.0 yn ddwyieithog. Ein nod yw darparu profiad cyfoethog a diddorol ar gyfer y ddwy gymuned iaith.

Gallai negeseuon Cymraeg a Saesneg fod yn wahanol o ran cynnwys, neu gallai’r sefydliad gyhoeddi’r un negeseuon yn ddwyieithog. Gallai negeseuon fod yn ddwyieithog neu gellid postio dwy neges uniaith ar yr un pryd.

Bydd y Ganolfan yn cymryd camau gweithredol er mwyn osgoi bod un iaith yn drech na’r llall trwy:

  • Ddilyn ffrydiau sefydliadau Cymraeg a Web 2.0, ac ailbostio’r cynnwys
  • Annog staff/gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg i bostio neges yn Gymraeg
  • Cyhoeddi cynnwys gan gyfranwyr ‘gwadd’ yn Gymraeg
  • Cyfieithu diweddariadau lle bynnag y bo’n bosibl

Bydd blogiau sy’n cael eu postio gan y sefydliad yn ddwyieithog lle bynnag y bo’n bosibl. Weithiau efallai na fydd yn bosibl cyhoeddi blogiau yn y ddwy iaith ar yr un pryd. Os nad yw’r cynnwys Saesneg a Chymraeg yn cael eu cyhoeddi ar yr un pryd, yna bydd y cynnwys gwreiddiol yn ymddangos â nodyn yn rhoi gwybod i’r darllenydd pryd bydd y dudalen wedi’i chyfieithu ar gael, a bydd y fersiwn sydd wedi’i chyfieithu’n ymddangos cyn pen 2 ddiwrnod gwaith.

Croesawir sylwadau ar gynnwys Web 2.0 y Ganolfan yn y naill iaith neu’r llall a bydd ymatebion i’r sylwadau’n cael eu darparu yn yr un iaith y cafodd y sylwadau’u cyflwyno ynddi.  Dylai cyflymder yr ymateb fod yr un fath ar gyfer y ddwy iaith. Ni fydd sylwadau ac ymatebion yn cael eu cyfieithu oni bai y ceir cais penodol am hyn gan aelod o’r cyhoedd.

Pan fo rhaglen neu wasanaeth yn cefnogi tagio negeseuon (gallai’r rhain fod yn negeseuon testun, lluniau, fideos etc), byddwn yn tagio yn yr iaith sy’n briodol i’r neges, neu os nad oes iaith yn y neges, byddwn yn tagio yn y ddwy iaith.

Bydd y Ganolfan yn mabwysiadu arddull iaith sy’n briodol i gyfrwng Web 2.0. Er y gallai arddull yr iaith anffurfiol fod yn briodol (yn enwedig o ran yr ymatebion) dylai’r iaith fod o safon dderbyniol o ran cywirdeb.

Bydd gwybodaeth broffil am y Ganolfan ar blatfformau Web 2.0 yn ddwyieithog a byddwn yn gwahodd defnyddwyr i roi sylwadau’n Saesneg a Chymraeg.

Pan fo’r Ganolfan yn postio sylwadau i ffrydiau Web 2.0 sy’n cael eu cynnal gan sefydliadau eraill, byddwn yn gwneud hyn ym mhrif iaith y ffrwd honno.