Postiadau am Tai

Bydd yr argraff gyntaf mewn tai cydweithredol yn aros gyda mi

Rwy’n aml yn ei chael yn anodd esbonio i bobl yr hyn rwy’n ei wneud. Rwy’n gweithio ym maes tai ond dydw i ddim yn neilltuo tai newydd i denantiaid, dydw i ddim yn casglu rhent, a dydw i ddim yn rheoli tenantiaethau pobl. Mae esbonio fy mod yn gweithio ym maes tai cydweithredol yn […]

Darllen Rhagor

Syniadau am dai cydweithredol o ochr draw’r byd

Rydym wedi derbyn blog gwadd gan Leonie Ramondt, sef Cynghorydd Cymrodoriaeth y Gymdeithas Frenhinol er hybu Celfyddydau Cymru, sy’n arwain y Prosiect Lles yma yng Nghymru. Yn y blog hwn, mae Leonie yn defnyddio ei phrofiad o dai cydweithredol yn Awstralia, gyda gobeithion am ei chartref newydd yn Abertawe. Mae hefyd yn edrych ar gysylltiadau […]

Darllen Rhagor

Cydweithrediaeth Tai yn hybu gwydnwch pobl ifanc yn erbyn tlodi

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wrthi’n cynnal ei phedwaredd ymgyrch flynyddol Pythefnos Trechu Tlodi. Mae’r ymgyrch yn arddangos nifer o ffyrdd y mae’r Ganolfan yn helpu i leihau tlodi trwy’r prosiect y mae’n ei redeg, y busnesau a’r sefydliadau y mae’n eu cynorthwyo, a’r bobl sy’n elwa ar y cymorth hwnnw yn y pen draw. Heddiw, […]

Darllen Rhagor

Natur agored i niwed pobl dan 35 oed sy’n byw mewn llety a rennir yn y Sector Rhentu Preifat

Gall tai a rennir fod yn broblematig i denantiaid sy’n gweithio yn ogystal â’r rheini sy’n hawlio budd-daliadau. Gall rhoi grŵp o ddieithriaid gyda’i gilydd a gobeithio y byddant yn cyd-dynnu fod yn risg. Gall tenant newydd sy’n symud i fyw mewn tŷ a rennir sefydledig newid y ddynameg, a gall cymysgu tenantiaid iau a […]

Darllen Rhagor

Pythefnos Trechu Tlodi 2016 – Tai Bron Afon

Yn ystod pythefnos cyntaf mis Chwefror, bydd Canolfan Cydweithredol Cymru yn cynnal ei thrydedd ymgyrch Pythefnos Trechu Tlodi. Gydag etholiadau nesaf Cynulliad Cymru yn agosáu a chynllun gweithredu Trechu Tlodi presennol Llywodraeth Cymru yn dod i ben eleni, mae’r Ganolfan yn gobeithio y bydd yr ymgyrch yn helpu i gefnogi a llywio ymdrechion yn y […]

Darllen Rhagor

Safbwynt landlord ar Gredyd Cynhwysol

Yr wythnos hon rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau gan westeion a fydd yn edrych ar bwysigrwydd paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol. Daw blog heddiw gan Lindsay a Greg Rowlands. Mae ganddyn nhw dros 20 mlynedd o brofiad fel landlordiaid preifat, ac maen nhw’n gweithio’n agos gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gefnogi’u tenantiaid. Greg […]

Darllen Rhagor

Disgwyl i dai cydweithredol drechu tlodi yng ngorllewin y Rhyl

Ar hyn o bryd mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn cynnal ymgyrch, ‘Pythefnos Trechu Tlodi’, sy’n amlygu’r ffyrdd gwahanol y mae ei waith yn helpu’r cymunedau dan yr anfantais fwyaf yng Nghymru. Dangosodd yr ymgyrch hefyd sut y mae gwaith y sefydliadau y mae wedi’u cefnogi’n cynorthwyo’r rheini sy’n profi amddifadedd. Dyma flog gan Dave Palmer, […]

Darllen Rhagor

Stori un fenyw yn tanlinellu realaeth lem tlodi

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n cynnal ymgyrch ar hyn o bryd, ‘Pythefnos Trechu Tlodi’, sy’n amlygu’r ffyrdd gwahanol y mae ei gwaith yn helpu’r cymunedau mwyaf dan anfantais yng Nghymru. Mae’r ymgyrch yn arddangos hefyd sut mae gwaith y sefydliadau y mae wedi’u cefnogi yn cynorthwyo’r rheiny sy’n dioddef amddifadedd. Yn y neges flog hon, mae […]

Darllen Rhagor

Gwaith ymchwil Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus Cymru mewn i Beth sy’n Gweithio o ran Trechu Tlodi

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n cynnal ymgyrch ar hyn o bryd, ‘Pythefnos Trechu Tlodi’, sy’n amlygu’r ffyrdd gwahanol y mae ei gwaith yn helpu’r cymunedau mwyaf dan anfantais yng Nghymru. Yn ogystal, mae’r ymgyrch yn darparu llwyfan i sefydliadau eraill i ddatgelu sut maen nhw’n mynd i’r afael â thaclo tlodi yng Nghymru. Emyr Williams o […]

Darllen Rhagor

Mae stori Gwyn yn cynnig gobaith o ran atal digartrefedd

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n cynnal ymgyrch ar hyn o bryd, ‘Pythefnos Trechu Tlodi’, sy’n amlygu’r ffyrdd gwahanol y mae ei gwaith yn helpu’r cymunedau mwyaf dan anfantais yng Nghymru. Mae’r ymgyrch yn arddangos hefyd sut mae gwaith y sefydliadau y mae wedi’u cefnogi yn cynorthwyo’r rheiny sy’n dioddef amddifadedd. Jo Lovell, Rheolwr Prosiect Cynhwysiant Ariannol, […]

Darllen Rhagor