Postiadau am Tai

Cydweithrediaeth Tai yn hybu gwydnwch pobl ifanc yn erbyn tlodi

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wrthi’n cynnal ei phedwaredd ymgyrch flynyddol Pythefnos Trechu Tlodi. Mae’r ymgyrch yn arddangos nifer o ffyrdd y mae’r Ganolfan yn helpu i leihau tlodi trwy’r prosiect y mae’n ei redeg, y busnesau a’r sefydliadau y mae’n eu cynorthwyo, a’r bobl sy’n elwa ar y cymorth hwnnw yn y pen draw. Heddiw, […]

Darllen Rhagor

Natur agored i niwed pobl dan 35 oed sy’n byw mewn llety a rennir yn y Sector Rhentu Preifat

Gall tai a rennir fod yn broblematig i denantiaid sy’n gweithio yn ogystal â’r rheini sy’n hawlio budd-daliadau. Gall rhoi grŵp o ddieithriaid gyda’i gilydd a gobeithio y byddant yn cyd-dynnu fod yn risg. Gall tenant newydd sy’n symud i fyw mewn tŷ a rennir sefydledig newid y ddynameg, a gall cymysgu tenantiaid iau a […]

Darllen Rhagor

Pythefnos Trechu Tlodi 2016 – Tai Bron Afon

Yn ystod pythefnos cyntaf mis Chwefror, bydd Canolfan Cydweithredol Cymru yn cynnal ei thrydedd ymgyrch Pythefnos Trechu Tlodi. Gydag etholiadau nesaf Cynulliad Cymru yn agosáu a chynllun gweithredu Trechu Tlodi presennol Llywodraeth Cymru yn dod i ben eleni, mae’r Ganolfan yn gobeithio y bydd yr ymgyrch yn helpu i gefnogi a llywio ymdrechion yn y […]

Darllen Rhagor

Safbwynt landlord ar Gredyd Cynhwysol

Yr wythnos hon rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau gan westeion a fydd yn edrych ar bwysigrwydd paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol. Daw blog heddiw gan Lindsay a Greg Rowlands. Mae ganddyn nhw dros 20 mlynedd o brofiad fel landlordiaid preifat, ac maen nhw’n gweithio’n agos gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gefnogi’u tenantiaid. Greg […]

Darllen Rhagor

Disgwyl i dai cydweithredol drechu tlodi yng ngorllewin y Rhyl

Ar hyn o bryd mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn cynnal ymgyrch, ‘Pythefnos Trechu Tlodi’, sy’n amlygu’r ffyrdd gwahanol y mae ei waith yn helpu’r cymunedau dan yr anfantais fwyaf yng Nghymru. Dangosodd yr ymgyrch hefyd sut y mae gwaith y sefydliadau y mae wedi’u cefnogi’n cynorthwyo’r rheini sy’n profi amddifadedd. Dyma flog gan Dave Palmer, […]

Darllen Rhagor

Stori un fenyw yn tanlinellu realaeth lem tlodi

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n cynnal ymgyrch ar hyn o bryd, ‘Pythefnos Trechu Tlodi’, sy’n amlygu’r ffyrdd gwahanol y mae ei gwaith yn helpu’r cymunedau mwyaf dan anfantais yng Nghymru. Mae’r ymgyrch yn arddangos hefyd sut mae gwaith y sefydliadau y mae wedi’u cefnogi yn cynorthwyo’r rheiny sy’n dioddef amddifadedd. Yn y neges flog hon, mae […]

Darllen Rhagor

Gwaith ymchwil Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus Cymru mewn i Beth sy’n Gweithio o ran Trechu Tlodi

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n cynnal ymgyrch ar hyn o bryd, ‘Pythefnos Trechu Tlodi’, sy’n amlygu’r ffyrdd gwahanol y mae ei gwaith yn helpu’r cymunedau mwyaf dan anfantais yng Nghymru. Yn ogystal, mae’r ymgyrch yn darparu llwyfan i sefydliadau eraill i ddatgelu sut maen nhw’n mynd i’r afael â thaclo tlodi yng Nghymru. Emyr Williams o […]

Darllen Rhagor

Mae stori Gwyn yn cynnig gobaith o ran atal digartrefedd

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n cynnal ymgyrch ar hyn o bryd, ‘Pythefnos Trechu Tlodi’, sy’n amlygu’r ffyrdd gwahanol y mae ei gwaith yn helpu’r cymunedau mwyaf dan anfantais yng Nghymru. Mae’r ymgyrch yn arddangos hefyd sut mae gwaith y sefydliadau y mae wedi’u cefnogi yn cynorthwyo’r rheiny sy’n dioddef amddifadedd. Jo Lovell, Rheolwr Prosiect Cynhwysiant Ariannol, […]

Darllen Rhagor

Ymgyrch yn anelu at ddarganfod dulliau newydd o drechu tlodi yng Nghymru

Mae’r argyfwng economaidd byd-eang a ddechreuodd yn 2008 wedi gadael ei ôl yn eang ac yn ddwfn, ac mae’n dal i fod yn anodd gwybod a yw wedi dechrau gwella. Mae ffrwd ddiddiwedd o storïau yn y newyddion am lefelau tlodi, digartrefedd, cronfeydd bwyd a busnesau’n methu. Mae llywodraethau ledled y byd yn parhau i […]

Darllen Rhagor

‘Cefnu ar yr hen, a chroesawu’r newydd’ gyda busnesibawb.coop

Blwyddyn Newydd Dda a chroeso i busnesibawb.coop! Mae’r safle blog newydd hwn ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn busnesau cymdeithasol a mynd i’r afael â thlodi yng Nghymru. Bydd busnesibawb.coop, sy’n cael ei redeg gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, yn cyhoeddi negeseuon o feysydd gwahanol niferus busnes a bywyd cymunedol. Defnyddiwch y safle i gael […]

Darllen Rhagor