Postiadau am Tai

Sut i weithio mewn partneriaeth mewn menter dai gydweithredol

Gan Vicky Watts – Old Oak Housing Co-operative – Caerfyrddin Fy mhrofiad i oedd ein bod yn mynd i ddatblygu cynllun cydweithredol ac roedd yn rhaid i ni ddod o hyd i’r aelodau a oedd â diddordeb drwy recriwtio. Dechreuodd ein proses ddatblygu (adeiladu) gryn amser cyn i ni recriwtio’r aelodau; cynigiodd Llywodraeth Cymru gyllid, […]

Darllen Rhagor

Coastal Housing – mentrau cydweithredol yn rhoi cymunedau yn gyntaf

Oddi wrth Ross Williams, Coastal Housing Mae’r Grŵp Coastal Housing yn rheoli tair menter gydweithredol ar draws ei stoc tai. Dyma nhw: Gwynfyd – Blaengwynfi Menter Tai Cydweithredol Glyn-nedd – Glyn-nedd Bron Allt – Creunant Er bod gan y tair sawl elfen debyg, maent yn unigryw yn eu ffordd eu hunain ac, i bob pwrpas, […]

Darllen Rhagor

Pum mlynedd gyntaf tai cydweithredol yng Nghymru

Ym 1972 canodd David Bowie…. We got five years, stuck on my eyes We got five years, what a surprise We got five years, my brain hurts a lot We got five years, that’s all we got (O ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’) 40 mlynedd yn ddiweddarach ar […]

Darllen Rhagor

Diwrnod ym Mywyd…Cynghorydd Tai Cydweithredol

Fel rhan o ddiwrnod meddiannu Twitter gyda materion sy’n ymwneud â Thai Cydweithredol heddiw, roeddwn am roi darlun cliriach i bawb o ddiwrnod arferol ym mywyd Cynghorydd Prosiect.   9am. Cyrraedd y swyddfa ar ôl brwydro tagfeydd bore Llun ar yr M4. Llawer iawn o sgwrsio yn y swyddfa a thrin a thrafod anturiaethau’r penwythnos. […]

Darllen Rhagor

Hwyl fawr 2017, helo 2018

Roedd 2017 yn flwyddyn brysur a chynhyrchiol yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Aethom ati i achub ar y cyfle i adolygu ein strategaeth yng ngoleuni Brexit a newidiadau eraill i’r amgylchedd polisi a chyllido yr ydym yn gweithio ynddo. O ganlyniad, mae ein pwrpas bellach yn ehangach. Rydym yn cadw ein safle blaenllaw fel asiantaeth datblygu […]

Darllen Rhagor

Rhwydwaith yn profi bod tai’n dod yn gartrefi mewn cydweithrediaeth dai

Rwy’n gweithio yn y tîm marchnata yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, ac er fy mod yma ers deng mlynedd, nid ydw i mewn gwirionedd yn arbenigo ar unrhyw agwedd ar ein gwaith. Mae’n rhaid i mi, fodd bynnag, gael gafael dda ar ein holl waith, gan gynnwys cymorth i fusnesau cymdeithasol, cynhwysiant digidol, cynhwysiant ariannol, gofal […]

Darllen Rhagor

Bydd yr argraff gyntaf mewn tai cydweithredol yn aros gyda mi

Rwy’n aml yn ei chael yn anodd esbonio i bobl yr hyn rwy’n ei wneud. Rwy’n gweithio ym maes tai ond dydw i ddim yn neilltuo tai newydd i denantiaid, dydw i ddim yn casglu rhent, a dydw i ddim yn rheoli tenantiaethau pobl. Mae esbonio fy mod yn gweithio ym maes tai cydweithredol yn […]

Darllen Rhagor

Syniadau am dai cydweithredol o ochr draw’r byd

Rydym wedi derbyn blog gwadd gan Leonie Ramondt, sef Cynghorydd Cymrodoriaeth y Gymdeithas Frenhinol er hybu Celfyddydau Cymru, sy’n arwain y Prosiect Lles yma yng Nghymru. Yn y blog hwn, mae Leonie yn defnyddio ei phrofiad o dai cydweithredol yn Awstralia, gyda gobeithion am ei chartref newydd yn Abertawe. Mae hefyd yn edrych ar gysylltiadau […]

Darllen Rhagor

Cydweithrediaeth Tai yn hybu gwydnwch pobl ifanc yn erbyn tlodi

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wrthi’n cynnal ei phedwaredd ymgyrch flynyddol Pythefnos Trechu Tlodi. Mae’r ymgyrch yn arddangos nifer o ffyrdd y mae’r Ganolfan yn helpu i leihau tlodi trwy’r prosiect y mae’n ei redeg, y busnesau a’r sefydliadau y mae’n eu cynorthwyo, a’r bobl sy’n elwa ar y cymorth hwnnw yn y pen draw. Heddiw, […]

Darllen Rhagor

Natur agored i niwed pobl dan 35 oed sy’n byw mewn llety a rennir yn y Sector Rhentu Preifat

Gall tai a rennir fod yn broblematig i denantiaid sy’n gweithio yn ogystal â’r rheini sy’n hawlio budd-daliadau. Gall rhoi grŵp o ddieithriaid gyda’i gilydd a gobeithio y byddant yn cyd-dynnu fod yn risg. Gall tenant newydd sy’n symud i fyw mewn tŷ a rennir sefydledig newid y ddynameg, a gall cymysgu tenantiaid iau a […]

Darllen Rhagor