Postiadau am Undebau Credyd

Mae Rhian Hughes yn trafod datblygiad gwasanaethau Cynhwysiant Ariannol

Mae Rhian Hughes yn trafod datblygiad gwasanaethau Cynhwysiant Ariannol yn ystod ei 16 o flynyddoedd gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru Fis yma, bydd y prosiect Hyrwyddwyr Cynhwysiant Ariannol yng Nghymru yn dod i ben. Fel Hyrwyddwr Cynhwysiant Ariannol Gogledd Cymru, byddaf i’n ffarwelio â Chanolfan Cydweithredol Cymru ar ôl 16 o flynyddoedd. Dechreuais weithio i’r Ganolfan fel […]

Darllen Rhagor

Gwnewch eich arian i fynd ymhellach trwy adolygu’r ffordd rydych yn gwario ac arbed

Gall edrych ar y ffordd rydych yn gwario ac arbed arian wneud gwahaniaeth sylweddol i falans eich cyfrif banc a’ch ffordd o fyw – hyd yn oed y newidiadau lleiaf, yn ôl Chris Kay, Cadeirydd Undeb Credyd Gogledd Cymru. Mae sbrioedd gwario yn hwyl ar y pryd, ond gall y goblygiadau bara am flynyddoedd ac […]

Darllen Rhagor

Dyled a Chredyd Cynhwysol – goresgyn heriau tenant

Yr wythnos hon rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau gan westeion a fydd yn edrych ar bwysigrwydd paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol. Mae’r blog heddiw yn astudiaeth achos a godwyd o waith y prosiect Eich Arian, Eich Cartref Mae Eich Arian Eich Cartref (#YMYH) yn cynorthwyo tenantiaid yn y Sector Rhentu Preifat (PRS) i baratoi […]

Darllen Rhagor

Safbwynt landlord ar Gredyd Cynhwysol

Yr wythnos hon rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau gan westeion a fydd yn edrych ar bwysigrwydd paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol. Daw blog heddiw gan Lindsay a Greg Rowlands. Mae ganddyn nhw dros 20 mlynedd o brofiad fel landlordiaid preifat, ac maen nhw’n gweithio’n agos gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gefnogi’u tenantiaid. Greg […]

Darllen Rhagor

Trechu Tlodi. Nid yw’n syml, ac nid yw’r gair ‘tlodi’ yn syml chwaith.

Dros y pythefnos diwethaf, bu Canolfan Cydweithredol Cymru yn cynnal ymgyrch, ‘Pythefnos Trechu Tlodi’, sydd wedi amlygu’r ffyrdd gwahanol y mae’n gweithio i helpu’r cymunedau dan yr anfantais fwyaf yng Nghymru. Dangosodd yr ymgyrch hefyd sut y mae gwaith y sefydliadau y mae wedi’u cefnogi’n cynorthwyo’r rheini sy’n profi amddifadedd. Ar yr hyn a elwir […]

Darllen Rhagor

Mae stori Gwyn yn cynnig gobaith o ran atal digartrefedd

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n cynnal ymgyrch ar hyn o bryd, ‘Pythefnos Trechu Tlodi’, sy’n amlygu’r ffyrdd gwahanol y mae ei gwaith yn helpu’r cymunedau mwyaf dan anfantais yng Nghymru. Mae’r ymgyrch yn arddangos hefyd sut mae gwaith y sefydliadau y mae wedi’u cefnogi yn cynorthwyo’r rheiny sy’n dioddef amddifadedd. Jo Lovell, Rheolwr Prosiect Cynhwysiant Ariannol, […]

Darllen Rhagor

Llwyfan cenedlaethol i brosiect ‘Taclo Digartrefedd’ y Ganolfan

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bûm yn ffodus i annerch amrywiol gynadleddau, rhwydweithiau a digwyddiadau eraill ynglŷn â gwaith y prosiect Taclo Digartrefedd trwy Gynhwysiant Ariannol rydym yn gyfrifol amdano yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Bydd y cyfle i gynnal sesiwn ymylol yn Symposiwm Digartrefedd y DU, yng Nghaerdydd, yn ein rhoi ar lwyfan cenedlaethol am […]

Darllen Rhagor