Postiadau am Cynhwysiant Digidol

Cynhwysiant digidol…… mae lle i wella!

Gan Andrew Jacobs, Pennaeth Ariannol a Chynhwysiant Digidol, Llywodraeth Cymru Ni all y mwyafrif helaeth ohonom ddychmygu bywyd heb y rhyngrwyd. Rydym yn dibynnu’n fwyfwy (efallai gormod ar adegau) ar dechnolegau digidol ar gyfer ein gwaith, ein haddysg a’n gweithgareddau hamdden. Er hyn, mae gormod o bobl yn parhau i golli allan ar fanteision y […]

Darllen Rhagor

Prosiect arloesol yn helpu tenantiaid tai i gyrchu pecyn a chymorth TG

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wrthi’n cynnal ei phedwaredd ymgyrch flynyddol Pythefnos Trechu Tlodi. Mae’r ymgyrch yn arddangos nifer o ffyrdd y mae’r Ganolfan yn helpu i leihau tlodi trwy’r prosiect y mae’n ei redeg, y busnesau a’r sefydliadau y mae’n eu cynorthwyo, a’r bobl sy’n elwa ar y cymorth hwnnw yn y pen draw. Heddiw, […]

Darllen Rhagor

Allem ni fod wedi helpu Daniel Blake?

Mae’r ymgyrch Pythefnos Trechu Tlodi rydym ni’n ei chynnal ar hyn o bryd yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, wedi gwneud i mi feddwl am stori sydd wedi dal sylw’r genedl yn y misoedd diwethaf – ‘I, Daniel Blake’. Pan wyliais y ffilm yn y sinema, es i i grïo, yn fwy nag mewn unrhyw ffilm arall […]

Darllen Rhagor

Staff y Llyfrgell a’r Ganolfan Byd Gwaith yn dod at ei gilydd i leihau tlodi yng Nghonwy

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wrthi’n cynnal ei phedwaredd ymgyrch flynyddol Pythefnos Trechu Tlodi. Mae’r ymgyrch yn arddangos nifer o ffyrdd y mae’r Ganolfan yn helpu i leihau tlodi trwy’r prosiectau y mae’n eu rhedeg, y busnesau a’r sefydliadau y mae’n eu cynorthwyo, a’r bobl sy’n elwa ar y cymorth hwnnw yn y pen draw. Heddiw, […]

Darllen Rhagor

Peidiwch â digalonni’r Nadolig hwn… mae defnyddio’r rhyngrwyd yn haws na’r disgwyl

I lawer ohonom ni, mae defnyddio’r rhyngrwyd wedi dod yn rhan annatod o’n bywydau bob dydd. Rydym yn cymryd y byd o wybodaeth a chyfleoedd sydd ar flaenau ein bysedd yn ganiataol, ac yn teimlo ar goll pan rydym yn colli ein cysylltiad diwifr, hyd yn oed am eiliad. Yn aml, nid ydym yn sylweddoli […]

Darllen Rhagor

Defnyddio ymgysylltiad digidol i gael gwared ar dlodi

Christine Gwyther, Prif Swyddog Ymyrraeth Tlodi, Cymunedau yn Gyntaf Sir Benfro Mae rhai pethau mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Mae gallu cael y wybodaeth sydd ei hangen arnom a’r adloniant yr ydym ei eisiau ar fyr rybudd wedi dod yn ail natur. Mae’n ein grymuso fel unigolion.   Ond, mae gwasanaethau’r llywodraeth a rhai […]

Darllen Rhagor

Cynhwysiant Digidol a Llyfrgelloedd Cyhoeddus

Karen Gibbins, Prif Lyfrgellydd Gwybodaeth a Thechnoleg Mae llyfrgelloedd cyhoeddus Abertawe’n parhau i ymdrin â chynhwysiant Digidol trwy eu rhwydwaith o 17 llyfrgell. Ynghyd â llyfrgelloedd eraill yng Nghymru, rydym yn darparu mynediad rhad ac am ddim i’r cyhoedd i gyfrifiaduron, isadeiledd band eang a WIFI. Mae gennym leoliadau sy’n rhan sefydlog o’r gymuned leol lle […]

Darllen Rhagor

Peidiwch bychanu’r pŵer o fod ar-lein

Dr Sangeet Bhullar, Sylfaenydd Wisekids Mae byw yng Nghasnewydd yn Ne Cymru a chael cysylltiad ardderchog gyda’r we yn rhoi mantais broffesiynol a phersonol i mi (gan fod fy nheulu’n byw dramor). Caf fy atgoffa o hyn bob tro dwi’n teithio yng nghefn gwlad hardd Cymru ac yn dod ar draws ardaloedd lle mae cysylltiad gwan […]

Darllen Rhagor

Pwysigrwydd cynhwysiant digidol i gymunedau gwledig

Alan Davies, Prif Swyddog Gweithredol, Undeb Amaethwyr Cymru Yn ôl yn y 1990au roeddwn yn rhedeg tîm busnes mewn cwmni o’r enw CableTel, De Cymru, a ddatblygodd i fod yn NTL yn ddiweddarach ac, erbyn hyn, Virgin Media. Roeddem yn adeiladu’r rhwydweithiau ffibr cyntaf i gyflwyno gwasanaethau teledu a ffôn ac, wrth gwrs, y peth newydd […]

Darllen Rhagor

Cynhwysiant Digidol – cyfleoedd yn y gweithle

Julie Cook, Swyddog Cenedlaethol, Cymru, Cyngres yr Undebau Llafur Heddiw, mae pobl yn dueddol o gael mwy o gyfleoedd ym myd gwaith os ydynt yn gallu defnyddio ffôn clyfar neu liniadur. Mae dros 90% o swyddi yn y byd heddiw yn gofyn am sgiliau rhyngrwyd sylfaenol. Ar hyn o bryd yng Nghymru mae un ym mhob […]

Darllen Rhagor