Postiadau am Menter Gymdeithasol

Hwyl fawr 2017, helo 2018

Roedd 2017 yn flwyddyn brysur a chynhyrchiol yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Aethom ati i achub ar y cyfle i adolygu ein strategaeth yng ngoleuni Brexit a newidiadau eraill i’r amgylchedd polisi a chyllido yr ydym yn gweithio ynddo. O ganlyniad, mae ein pwrpas bellach yn ehangach. Rydym yn cadw ein safle blaenllaw fel asiantaeth datblygu […]

Darllen Rhagor

Rydym am glywed eich barn – cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach yng Nghymru

  Ym mis Ebrill 2018, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi newydd, parhaol ar gyfer busnesau bach. Mae ‘nawr am glywed barn pobl ar y cynigion hyn. Rydym wedi crynhoi’r prif gynigion isod a’n barn am rai o’r rhain. Os ydych chi’n fusnes cymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru, byddem yn ddiolchgar am eich […]

Darllen Rhagor

Gofal plant menter gymdeithasol yn hybu rhagolygon teuluoedd y Cymoedd

Mewn ymchwil diweddar, awgrymwyd y gall gwella ansawdd darpariaeth gofal plant y blynyddoedd cynnar hybu cyfleoedd bywyd plant sy’n byw mewn tlodi. O feddwl am hynny, oni fyddai hefyd yn galluogi rhieni i chwilio am gyfleoedd gwaith a oedd yn anodd i’w derbyn yn flaenorol? Hefyd, oni fyddai gwasanaethau felly’n creu swyddi eu hunain? Mae […]

Darllen Rhagor

Ydy busnes cymdeithasol yn perthyn i fyd y tylwyth teg?

Mae hi’n Ddiwrnod Menter Gymdeithasol yn y DU heddiw…ond beth yn union yw menter gymdeithasol a pham fod angen diwrnod ymwybyddiaeth â hashnod arni? A bod yn onest, tan ychydig fisoedd yn ôl, doedd gen i ddim llawer o ddealltwriaeth ynglŷn â beth oedd menter gymdeithasol, ac ni fyddwn wedi gallu dweud wrthoch chi sut […]

Darllen Rhagor

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cynllun Hyder Busnes

Mae Llywodraeth Cymru newydd cyhoeddoddi Cynllun Hyder Busnes i roi hwb i hyder busnesau yn dilyn y refferendwm UE. Mae’r gymuned fusnes eisoes yn mynegi pryderon yn sgil yr heriau digynsail sydd o’n blaenau. Os yw cyrff cyhoeddus a busnesau mawr yn oedi penderfyniadau gwario, neu os yw banciau’n tynhau eu gofynion benthyca, mi fydd […]

Darllen Rhagor

Arolwg mawr o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru ar fin dechrau – peidiwch â cholli’ch cyfle i fod yn rhan ohono.

Arolwg mawr o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru ar fin dechrau. Peidiwch â cholli’ch cyfle i fod yn rhan ohono.  Yn 2014, comisiynodd Canolfan Cydweithredol Cymru gyfeiriadur o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru a chynhyrchu adroddiad ‘Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru: Cyflwr y Sector’. Amlygodd yr adroddiad fod busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn cyfrannu £1.7bn at yr economi […]

Darllen Rhagor

“Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan” – Rhan 7 o 7

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yma i helpu. 11. Rôl busnesau cymdeithasol wrth weithredu’r Ddeddf Mae’r Ddeddf yn darparu’r fframwaith ar gyfer ehangu ystod y modelau gwasanaeth nid er elw, gan felly cynyddu amrywiaeth y ddarpariaeth sydd ar gael a manteisio ar y creadigrwydd sy’n bodoli yn ein cymunedau i helpu pobl i gyflawni eu llesiant, […]

Darllen Rhagor

“Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan” – Rhan 6 o 7

10. Beth arall dylech chi ei wybod am y Ddeddf: Taliadau Uniongyrchol a Chaffael Gwasanaethau Cyhoeddus Taliadau Uniongyrchol Mae’r Ddeddf newydd yn annog ehangu’r defnydd ar daliadau uniongyrchol, gyda’r system ar gael i fwy o oedolion, plant a gofalwyr. I’r rhai ohonoch sy’n anghyfarwydd â nhw, mae taliadau uniongyrchol yn galluogi pobl sydd ag anghenion […]

Darllen Rhagor

“Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan” – Rhan 5 o 7

9. Llwybrau pellach i’r Ddeddf: Cyd-gynhyrchu a Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth Cyd-gynhyrchu Mae lle blaenllaw i’r cysyniad o gyd-gynhyrchu yn yr ymagwedd gyfan newydd at ofal a chymorth a amlinellir yn y Ddeddf ac mae’n cyfeirio at ffordd o weithio lle y mae ymarferwyr a phobl yn cydweithio’n bartneriaid cyfartal i gynllunio a chyflwyno […]

Darllen Rhagor

“Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan” – Rhan 4 o 7

8. Ble mae dechrau gyda’r Ddeddf III: Rhan 9 y Ddeddf – Cydweithredu a Phartneriaeth a’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol sy’n datblygu Byddwch wedi sylwi ar y cyfeiriadau cynyddol at ‘awdurdodau lleol a’u partneriaid’ ac at ‘partneriaid’. Mae Rhan 9 y Ddeddf yn ymwneud â threfniadau i awdurdodau lleol gydweithredu â phartneriaid perthnasol a phartneriaethau â […]

Darllen Rhagor