Postiadau am Cwmnïau Cydweithredol

Partneriaethau rhwng Dinasyddion a Darparwyr ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth

Rhan bwysig o’r gwasanaeth Cydweithredu i Ofalu yw helpu i ddatblygu partneriaethau ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth. Un ffordd yr ydym wedi bod yn gwneud hyn yw trwy gefnogi nifer o sefydliadau yn y trydydd sector i ffurfio partneriaethau, er mwyn gwneud cynigion ar y cyd am gontractau’r Awdurdod Lleol. Er bod hyn yn […]

Darllen Rhagor

Prosiect gofal cymdeithasol yn gweithio i dorri’r cylch iechyd meddwl a thlodi

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wrthi’n cynnal ei phedwaredd ymgyrch flynyddol Pythefnos Trechu Tlodi. Mae’r ymgyrch yn arddangos nifer o ffyrdd y mae’r Ganolfan yn helpu i leihau tlodi trwy’r prosiect y mae’n ei redeg, y busnesau a’r sefydliadau y mae’n eu cynorthwyo, a’r bobl sy’n elwa ar y cymorth hwnnw yn y pen draw. Heddiw, […]

Darllen Rhagor

Golwg Bersonol ar Ddatblygiad Cydweithredol yng Nghymru

Glenn Bowen, Cyfarwyddwr Menter Canolfan Cydweithredol Cymru Mae 2017 yn garreg filltir i mi gan ei fod yn nodi 20 mlynedd yn ymwneud â’r mudiad cydweithredol yng Nghymru. Ymunais â Chanolfan Cydweithredol Cymru fel gweithiwr datblygu yn Ionawr 1997, yn syth ar ôl gadael y brifysgol gyda fy ngradd mewn busnes. Roeddwn wedi treulio fy […]

Darllen Rhagor

Arolwg mawr o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru ar fin dechrau – peidiwch â cholli’ch cyfle i fod yn rhan ohono.

Arolwg mawr o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru ar fin dechrau. Peidiwch â cholli’ch cyfle i fod yn rhan ohono.  Yn 2014, comisiynodd Canolfan Cydweithredol Cymru gyfeiriadur o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru a chynhyrchu adroddiad ‘Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru: Cyflwr y Sector’. Amlygodd yr adroddiad fod busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn cyfrannu £1.7bn at yr economi […]

Darllen Rhagor

“Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan” – Rhan 7 o 7

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yma i helpu. 11. Rôl busnesau cymdeithasol wrth weithredu’r Ddeddf Mae’r Ddeddf yn darparu’r fframwaith ar gyfer ehangu ystod y modelau gwasanaeth nid er elw, gan felly cynyddu amrywiaeth y ddarpariaeth sydd ar gael a manteisio ar y creadigrwydd sy’n bodoli yn ein cymunedau i helpu pobl i gyflawni eu llesiant, […]

Darllen Rhagor

“Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan” – Rhan 6 o 7

10. Beth arall dylech chi ei wybod am y Ddeddf: Taliadau Uniongyrchol a Chaffael Gwasanaethau Cyhoeddus Taliadau Uniongyrchol Mae’r Ddeddf newydd yn annog ehangu’r defnydd ar daliadau uniongyrchol, gyda’r system ar gael i fwy o oedolion, plant a gofalwyr. I’r rhai ohonoch sy’n anghyfarwydd â nhw, mae taliadau uniongyrchol yn galluogi pobl sydd ag anghenion […]

Darllen Rhagor

“Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan” – Rhan 5 o 7

9. Llwybrau pellach i’r Ddeddf: Cyd-gynhyrchu a Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth Cyd-gynhyrchu Mae lle blaenllaw i’r cysyniad o gyd-gynhyrchu yn yr ymagwedd gyfan newydd at ofal a chymorth a amlinellir yn y Ddeddf ac mae’n cyfeirio at ffordd o weithio lle y mae ymarferwyr a phobl yn cydweithio’n bartneriaid cyfartal i gynllunio a chyflwyno […]

Darllen Rhagor

“Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan” – Rhan 4 o 7

8. Ble mae dechrau gyda’r Ddeddf III: Rhan 9 y Ddeddf – Cydweithredu a Phartneriaeth a’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol sy’n datblygu Byddwch wedi sylwi ar y cyfeiriadau cynyddol at ‘awdurdodau lleol a’u partneriaid’ ac at ‘partneriaid’. Mae Rhan 9 y Ddeddf yn ymwneud â threfniadau i awdurdodau lleol gydweithredu â phartneriaid perthnasol a phartneriaethau â […]

Darllen Rhagor

“Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan” – Rhan 3 o 7

6. Ble mae dechrau gyda’r Ddeddf 1: Yr asesiad poblogaeth Diben yr asesiad poblogaeth yw amlygu ystod a lefel y gwasanaethau sydd eu hangen i fodloni ac atal anghenion gofal a chymorth y boblogaeth, ac anghenion cymorth gofalwyr. Hefyd, rhaid i’r asesiad amlygu: I ba raddau nad yw’r anghenion hynny yn cael eu bodloni Ystod […]

Darllen Rhagor

Diwrnod Ewrop hapus!

Mae heddiw yn Ddiwrnod Ewrop ac, yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, roeddem eisiau achub ar y cyfle hwn i ddathlu a rhannu gyda chi yr effaith y mae cymorth Ewrop wedi’i chael ar fusnesau cymdeithasol yma yng Nghymru. Y llynedd, fe wnaethom lansio ein gweithrediad newydd, Busnes Cymdeithasol Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa […]

Darllen Rhagor