Postiadau am Busnes

Partneriaethau rhwng Dinasyddion a Darparwyr ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth

Rhan bwysig o’r gwasanaeth Cydweithredu i Ofalu yw helpu i ddatblygu partneriaethau ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth. Un ffordd yr ydym wedi bod yn gwneud hyn yw trwy gefnogi nifer o sefydliadau yn y trydydd sector i ffurfio partneriaethau, er mwyn gwneud cynigion ar y cyd am gontractau’r Awdurdod Lleol. Er bod hyn yn […]

Darllen Rhagor

Prosiect gofal cymdeithasol yn gweithio i dorri’r cylch iechyd meddwl a thlodi

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wrthi’n cynnal ei phedwaredd ymgyrch flynyddol Pythefnos Trechu Tlodi. Mae’r ymgyrch yn arddangos nifer o ffyrdd y mae’r Ganolfan yn helpu i leihau tlodi trwy’r prosiect y mae’n ei redeg, y busnesau a’r sefydliadau y mae’n eu cynorthwyo, a’r bobl sy’n elwa ar y cymorth hwnnw yn y pen draw. Heddiw, […]

Darllen Rhagor

Gofal plant menter gymdeithasol yn hybu rhagolygon teuluoedd y Cymoedd

Mewn ymchwil diweddar, awgrymwyd y gall gwella ansawdd darpariaeth gofal plant y blynyddoedd cynnar hybu cyfleoedd bywyd plant sy’n byw mewn tlodi. O feddwl am hynny, oni fyddai hefyd yn galluogi rhieni i chwilio am gyfleoedd gwaith a oedd yn anodd i’w derbyn yn flaenorol? Hefyd, oni fyddai gwasanaethau felly’n creu swyddi eu hunain? Mae […]

Darllen Rhagor

Golwg Bersonol ar Ddatblygiad Cydweithredol yng Nghymru

Glenn Bowen, Cyfarwyddwr Menter Canolfan Cydweithredol Cymru Mae 2017 yn garreg filltir i mi gan ei fod yn nodi 20 mlynedd yn ymwneud â’r mudiad cydweithredol yng Nghymru. Ymunais â Chanolfan Cydweithredol Cymru fel gweithiwr datblygu yn Ionawr 1997, yn syth ar ôl gadael y brifysgol gyda fy ngradd mewn busnes. Roeddwn wedi treulio fy […]

Darllen Rhagor

Ydy busnes cymdeithasol yn perthyn i fyd y tylwyth teg?

Mae hi’n Ddiwrnod Menter Gymdeithasol yn y DU heddiw…ond beth yn union yw menter gymdeithasol a pham fod angen diwrnod ymwybyddiaeth â hashnod arni? A bod yn onest, tan ychydig fisoedd yn ôl, doedd gen i ddim llawer o ddealltwriaeth ynglŷn â beth oedd menter gymdeithasol, ac ni fyddwn wedi gallu dweud wrthoch chi sut […]

Darllen Rhagor

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cynllun Hyder Busnes

Mae Llywodraeth Cymru newydd cyhoeddoddi Cynllun Hyder Busnes i roi hwb i hyder busnesau yn dilyn y refferendwm UE. Mae’r gymuned fusnes eisoes yn mynegi pryderon yn sgil yr heriau digynsail sydd o’n blaenau. Os yw cyrff cyhoeddus a busnesau mawr yn oedi penderfyniadau gwario, neu os yw banciau’n tynhau eu gofynion benthyca, mi fydd […]

Darllen Rhagor

Arolwg mawr o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru ar fin dechrau – peidiwch â cholli’ch cyfle i fod yn rhan ohono.

Arolwg mawr o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru ar fin dechrau. Peidiwch â cholli’ch cyfle i fod yn rhan ohono.  Yn 2014, comisiynodd Canolfan Cydweithredol Cymru gyfeiriadur o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru a chynhyrchu adroddiad ‘Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru: Cyflwr y Sector’. Amlygodd yr adroddiad fod busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn cyfrannu £1.7bn at yr economi […]

Darllen Rhagor

“Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan” – Rhan 7 o 7

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yma i helpu. 11. Rôl busnesau cymdeithasol wrth weithredu’r Ddeddf Mae’r Ddeddf yn darparu’r fframwaith ar gyfer ehangu ystod y modelau gwasanaeth nid er elw, gan felly cynyddu amrywiaeth y ddarpariaeth sydd ar gael a manteisio ar y creadigrwydd sy’n bodoli yn ein cymunedau i helpu pobl i gyflawni eu llesiant, […]

Darllen Rhagor

“Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan” – Rhan 6 o 7

10. Beth arall dylech chi ei wybod am y Ddeddf: Taliadau Uniongyrchol a Chaffael Gwasanaethau Cyhoeddus Taliadau Uniongyrchol Mae’r Ddeddf newydd yn annog ehangu’r defnydd ar daliadau uniongyrchol, gyda’r system ar gael i fwy o oedolion, plant a gofalwyr. I’r rhai ohonoch sy’n anghyfarwydd â nhw, mae taliadau uniongyrchol yn galluogi pobl sydd ag anghenion […]

Darllen Rhagor

“Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan” – Rhan 5 o 7

9. Llwybrau pellach i’r Ddeddf: Cyd-gynhyrchu a Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth Cyd-gynhyrchu Mae lle blaenllaw i’r cysyniad o gyd-gynhyrchu yn yr ymagwedd gyfan newydd at ofal a chymorth a amlinellir yn y Ddeddf ac mae’n cyfeirio at ffordd o weithio lle y mae ymarferwyr a phobl yn cydweithio’n bartneriaid cyfartal i gynllunio a chyflwyno […]

Darllen Rhagor