Mark Smith

Bio

Marketing Officer, Wales Co-operative Centre

Blog Posts

Coastal Housing – mentrau cydweithredol yn rhoi cymunedau yn gyntaf

Oddi wrth Ross Williams, Coastal Housing Mae’r Grŵp Coastal Housing yn rheoli tair menter gydweithredol ar draws ei stoc tai. Dyma nhw: Gwynfyd – Blaengwynfi Menter Tai Cydweithredol Glyn-nedd – Glyn-nedd Bron Allt – Creunant Er bod gan y tair sawl elfen debyg, maent yn unigryw yn eu ffordd eu hunain ac, i bob pwrpas, […]

Read On

Rhwydwaith yn profi bod tai’n dod yn gartrefi mewn cydweithrediaeth dai

Rwy’n gweithio yn y tîm marchnata yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, ac er fy mod yma ers deng mlynedd, nid ydw i mewn gwirionedd yn arbenigo ar unrhyw agwedd ar ein gwaith. Mae’n rhaid i mi, fodd bynnag, gael gafael dda ar ein holl waith, gan gynnwys cymorth i fusnesau cymdeithasol, cynhwysiant digidol, cynhwysiant ariannol, gofal […]

Read On

Gwefan newydd yn helpu I ddatblygu gwasanaethau gofal a llesiant cydweithredol a chynhwysol yng Nghymru

Mae pecyn cymorth digidol newydd wedi’i lansio heddiw i helpu cymunedau lleol a grwpiau gwirfoddol i ddatblygu cwmnïau cydweithredol sy’n darparu gwasanaethau gofal personol a llesiant. Mae’r pecyn cymorth ar-lein Cydweithredu i Ofalu (www.care.wales.coop) yn cynnig cyngor ac adnoddau i grwpiau sydd am sefydlu neu redeg gwasanaethau gofal a llesiant mewn ffordd fwy cydweithredol a […]

Read On

Taliadau Uniongyrchol – Ychydig o gynnydd go iawn, ond cymaint ar ôl i’w wneud…

Mae Vin West wedi bod yn rhiant ac yn ofalwr am dros 30 o flynyddoedd. Ei ferch ef oedd yr unigolyn cyntaf i dderbyn Taliadau Uniongyrchol yng Ngwynedd. Helpodd i sefydlu Fforwm Taliadau Uniongyrchol Gwynedd yn 2000 ac, yn ddiweddar, cefnogodd Wasanaethau Cymdeithasol Gwynedd trwy gyd-gynhyrchu polisi a chanllaw newydd i staff ar Daliadau Uniongyrchol, […]

Read On

Goodwash yn rhoi dechrau newydd i Kelly o Vi-Ability

Mewn blog myfyriol, esboniodd Kelly Davies ei rhesymau dros ymddiswyddo fel Prif Swyddog Gweithredol y fenter gymdeithasol, ‘Vi-Ability’, ar ôl iddi fynd o nerth i nerth. Rwyf bob amser yn dechrau teimlo’n fyfyriol ar yr adeg hon o’r flwyddyn, ac yn dechrau edrych yn ôl ar y cyfan rydym ni wedi’i gyflawni yn ystod y […]

Read On

Cynhwysiant digidol…… mae lle i wella!

Gan Andrew Jacobs, Pennaeth Ariannol a Chynhwysiant Digidol, Llywodraeth Cymru Ni all y mwyafrif helaeth ohonom ddychmygu bywyd heb y rhyngrwyd. Rydym yn dibynnu’n fwyfwy (efallai gormod ar adegau) ar dechnolegau digidol ar gyfer ein gwaith, ein haddysg a’n gweithgareddau hamdden. Er hyn, mae gormod o bobl yn parhau i golli allan ar fanteision y […]

Read On

Cydweithredu i Ofalu astudiaeth achos: Cymdeithas Tai Cartrefi Conwy

Mae Cydweithredu i Ofalu yn helpu i sefydlu partneriaeth gydweithredol drawsnewidiol yn Llandudno a Llanrwst, wedi’i ffurfio gan dri grŵp penodol: pwyllgor tenantiaid pobl hŷn, cymdeithas dai Cartrefi Conwy a darparwyr gofal preifat. Mae’r bartneriaeth gydweithredol hon yn sicrhau rôl gyfartal a theg yn y broses o wneud penderfyniadau yn y dyfodol am y gwasanaethau […]

Read On

Cydweithredu i Ofalu astudiaeth achos: Clwb Me, Myself & I

Mae Cydweithredu i Ofalu wedi gweithio gyda Clwb Me, Myself & I sydd wedi’i leoli yn Llansawel sy’n cefnogi pobl sydd â dementia cynnar. Mae wedi helpu’r sefydliad i fynd ati mewn ffordd gydweithredol i dyfu’r busnes, nid yn unig gyda’r bobl sy’n dewis defnyddio ei wasanaethau, ond gyda phartneriaid strategol. Cafodd Clwb Me, Myself […]

Read On

Gwirfoddolwyr yn hanfodol er mwyn cynnal canolfan hamdden yng Ngogledd Cymru

Rydym yn rhannu’r astudiaeth achos hon fel rhan o’r gwaith rydym yn ei wneud ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr, sy’n rhoi cydnabyddiaeth i wirfoddolwyr y sefydliadau a busnesau rydym yn gweithio gyda nhw. Gavin Rowlands, Canolfan Biwmares Mae Canolfan Biwmares yn fenter gymdeithasol ac yn elusen gofrestredig a reolir gan y gymuned sy’n cynnig chwaraeon, hamdden, […]

Read On

Ann yn dewis llwybr iechyd tuag at wirfoddoli

Ann Elliot, Swyddog Llywodraethu, Canolfan Cydweithredol Cymru Rwyf wedi gwneud llawer o waith gwirfoddol dros y blynyddoedd, ond fe gododd fy nghyfle presennol i wirfoddoli ar hap. Tua dwy flynedd yn ôl, fe welais hysbyseb gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a oedd yn awyddus i recriwtio aelodau lleyg i’w banel Ceisiadau Cyllido Cleifion […]

Read On