Mark Smith

Bio

Marketing Officer, Wales Co-operative Centre

Blog Posts

Cynhwysiant digidol…… mae lle i wella!

Gan Andrew Jacobs, Pennaeth Ariannol a Chynhwysiant Digidol, Llywodraeth Cymru Ni all y mwyafrif helaeth ohonom ddychmygu bywyd heb y rhyngrwyd. Rydym yn dibynnu’n fwyfwy (efallai gormod ar adegau) ar dechnolegau digidol ar gyfer ein gwaith, ein haddysg a’n gweithgareddau hamdden. Er hyn, mae gormod o bobl yn parhau i golli allan ar fanteision y […]

Read On

Gwirfoddolwyr yn hanfodol er mwyn cynnal canolfan hamdden yng Ngogledd Cymru

Rydym yn rhannu’r astudiaeth achos hon fel rhan o’r gwaith rydym yn ei wneud ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr, sy’n rhoi cydnabyddiaeth i wirfoddolwyr y sefydliadau a busnesau rydym yn gweithio gyda nhw. Gavin Rowlands, Canolfan Biwmares Mae Canolfan Biwmares yn fenter gymdeithasol ac yn elusen gofrestredig a reolir gan y gymuned sy’n cynnig chwaraeon, hamdden, […]

Read On

Ann yn dewis llwybr iechyd tuag at wirfoddoli

Ann Elliot, Swyddog Llywodraethu, Canolfan Cydweithredol Cymru Rwyf wedi gwneud llawer o waith gwirfoddol dros y blynyddoedd, ond fe gododd fy nghyfle presennol i wirfoddoli ar hap. Tua dwy flynedd yn ôl, fe welais hysbyseb gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a oedd yn awyddus i recriwtio aelodau lleyg i’w banel Ceisiadau Cyllido Cleifion […]

Read On

Sefyllfa Gyfnewidiol Marchnata

Ow – Mae gen i gur pen! Rwyf wedi treulio’r diwrnod yn uwchgynhadledd y Sefydliad Marchnata Siartredig ar sefyllfa gyfnewidiol marchnata. Yn amgylchoedd syfrdanol yr Amgueddfa Brydeinig yng nghanol Llundain, daeth tua 150 o weithwyr proffesiynol ym maes marchnata at ei gilydd i ystyried y cwestiwn, sut y mae marchnata yn newid? Beth yw’r tueddiadau […]

Read On

Archwilio iechyd meddwl fel gwirfoddolwr

Mark Smith, Swyddog Datblygu Cynnwys Digidol, Canolfan Cydweithredol Cymru Mae llawer o bobl yn ymroi i achos arbennig oherwydd eu bod wedi cael problem iechyd neu brofiad penodol yn eu bywyd. Rydym yn gweld pobl yn rhedeg marathon, dringo mynyddoedd, cael eu noddi i gadw’n dawel, pobi cacennau, gwau blancedi anferth a llawer llawer mwy. […]

Read On

Jade yn rhoi cymorth gwerthfawr i bobl hŷn mewn bistro menter gymdeithasol

Fel rhan o’n gwaith ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr, rydym yn trafod ymdrechion pobl sy’n helpu eraill mewn mentrau cymdeithasol. Y tro hwn, rydym yn canolbwyntio ar waith menyw ifanc o’r enw Jade, sy’n gwneud gwaith gwirfoddol i Age Connects Torfaen (ACT). Fe gawsom gyfle i siarad â Jade pan oedd yn mynd â phaned a […]

Read On

Gwirfoddoli i gynnal treftadaeth Amlwch – Mike Williams

Tref fechan (poblogaeth o 3800) ar arfordir gogleddol Ynys Môn yw Amlwch. Dyma’r pellaf i’r gogledd y gallwch chi fynd yng Nghymru heb wlychu, a dyma lle ces i fy ngeni a’m magu (a gwasanaethu’n ddiweddarach fel llywodraethwr yn fy hen ysgol uwchradd). Un o nodweddion enwog y gymuned fechan hon yw Mynydd Parys, y […]

Read On

Gwirfoddoli – ym maes tai a chydweithredu

Gan Dave Palmer, Rheolwr Prosiect Tai Cydweithredol, Canolfan Cydweithredol Cymru Egwyddor gyntaf cydweithrediaeth yw Aelodaeth Wirfoddol ac Agored. Mae Mentrau cydweithredol yn sefydliadau gwirfoddol sy’n agored i bawb sy’n gallu defnyddio eu gwasanaethau. Egwyddorion cydweithrediaeth yw’r canllawiau mae Mentrau cydweithredol yn eu defnyddio i roi eu gwerthoedd ar waith, a’r ddau werth moesegol olaf yw […]

Read On

Canolfan yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr

  Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn ddigwyddiad blynyddol a gynhelir yr wythnos hon (1-7 Mehefin). Mae’n dathlu cyfraniad miliynau o wirfoddolwyr ledled y DU. Mae’n cael ei chynnal gan NCVO mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau, yn cynnwys Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. O arddangos y gwahanol rolau gwirfoddoli sydd ar gael, cynnal sesiynau blasu a heriau […]

Read On

Wythnos Sgiliau Gwaith – beth rydym ni’n chwilio amdano yn y Ganolfan

Mae’n Wythnos Sgiliau Gwaith yr wythnos hon ac rydym yn nodi’r achlysur drwy edrych ar ofynion gweithio yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, gyda nifer ohonom yn cysgodi ein gilydd am ddiwrnod i gael gwell dealltwriaeth o’n gwaith a sut mae cydweithwyr yn cyflawni eu swyddi. Mae’r wythnos yn dechrau gyda ‘Diwrnod Beth Mae  Cyflogwyr Ei Eisiau’ […]

Read On