Mark Smith

Bio

Marketing Officer, Wales Co-operative Centre

Blog Posts

Bywyd fel intern marchnata yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru

Yn ddiweddar, fe wnaethom ni ffarwelio â Shannon Williams, a oedd wedi cwblhau interniaeth 10 wythnos gyda’n tîm marchnata, fel rhan o’i chwrs gradd gyda Phrifysgol De Cymru. Dyma ei stori… “Trwy gydol fy amser yn y Ganolfan, roeddwn i’n brysur yn gwneud pethau amrywiol o fewn y tîm marchnata, yn gweithio rhwng 9am a […]

Read On

Sut i weithio mewn partneriaeth mewn menter dai gydweithredol

Gan Vicky Watts – Old Oak Housing Co-operative – Caerfyrddin Fy mhrofiad i oedd ein bod yn mynd i ddatblygu cynllun cydweithredol ac roedd yn rhaid i ni ddod o hyd i’r aelodau a oedd â diddordeb drwy recriwtio. Dechreuodd ein proses ddatblygu (adeiladu) gryn amser cyn i ni recriwtio’r aelodau; cynigiodd Llywodraeth Cymru gyllid, […]

Read On

Coastal Housing – mentrau cydweithredol yn rhoi cymunedau yn gyntaf

Oddi wrth Ross Williams, Coastal Housing Mae’r Grŵp Coastal Housing yn rheoli tair menter gydweithredol ar draws ei stoc tai. Dyma nhw: Gwynfyd – Blaengwynfi Menter Tai Cydweithredol Glyn-nedd – Glyn-nedd Bron Allt – Creunant Er bod gan y tair sawl elfen debyg, maent yn unigryw yn eu ffordd eu hunain ac, i bob pwrpas, […]

Read On

Rhwydwaith yn profi bod tai’n dod yn gartrefi mewn cydweithrediaeth dai

Rwy’n gweithio yn y tîm marchnata yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, ac er fy mod yma ers deng mlynedd, nid ydw i mewn gwirionedd yn arbenigo ar unrhyw agwedd ar ein gwaith. Mae’n rhaid i mi, fodd bynnag, gael gafael dda ar ein holl waith, gan gynnwys cymorth i fusnesau cymdeithasol, cynhwysiant digidol, cynhwysiant ariannol, gofal […]

Read On

Gwefan newydd yn helpu I ddatblygu gwasanaethau gofal a llesiant cydweithredol a chynhwysol yng Nghymru

Mae pecyn cymorth digidol newydd wedi’i lansio heddiw i helpu cymunedau lleol a grwpiau gwirfoddol i ddatblygu cwmnïau cydweithredol sy’n darparu gwasanaethau gofal personol a llesiant. Mae’r pecyn cymorth ar-lein Cydweithredu i Ofalu (www.care.wales.coop) yn cynnig cyngor ac adnoddau i grwpiau sydd am sefydlu neu redeg gwasanaethau gofal a llesiant mewn ffordd fwy cydweithredol a […]

Read On

Taliadau Uniongyrchol – Ychydig o gynnydd go iawn, ond cymaint ar ôl i’w wneud…

Mae Vin West wedi bod yn rhiant ac yn ofalwr am dros 30 o flynyddoedd. Ei ferch ef oedd yr unigolyn cyntaf i dderbyn Taliadau Uniongyrchol yng Ngwynedd. Helpodd i sefydlu Fforwm Taliadau Uniongyrchol Gwynedd yn 2000 ac, yn ddiweddar, cefnogodd Wasanaethau Cymdeithasol Gwynedd trwy gyd-gynhyrchu polisi a chanllaw newydd i staff ar Daliadau Uniongyrchol, […]

Read On

Goodwash yn rhoi dechrau newydd i Kelly o Vi-Ability

Mewn blog myfyriol, esboniodd Kelly Davies ei rhesymau dros ymddiswyddo fel Prif Swyddog Gweithredol y fenter gymdeithasol, ‘Vi-Ability’, ar ôl iddi fynd o nerth i nerth. Rwyf bob amser yn dechrau teimlo’n fyfyriol ar yr adeg hon o’r flwyddyn, ac yn dechrau edrych yn ôl ar y cyfan rydym ni wedi’i gyflawni yn ystod y […]

Read On

Cynhwysiant digidol…… mae lle i wella!

Gan Andrew Jacobs, Pennaeth Ariannol a Chynhwysiant Digidol, Llywodraeth Cymru Ni all y mwyafrif helaeth ohonom ddychmygu bywyd heb y rhyngrwyd. Rydym yn dibynnu’n fwyfwy (efallai gormod ar adegau) ar dechnolegau digidol ar gyfer ein gwaith, ein haddysg a’n gweithgareddau hamdden. Er hyn, mae gormod o bobl yn parhau i golli allan ar fanteision y […]

Read On

Cydweithredu i Ofalu astudiaeth achos: Cymdeithas Tai Cartrefi Conwy

Mae Cydweithredu i Ofalu yn helpu i sefydlu partneriaeth gydweithredol drawsnewidiol yn Llandudno a Llanrwst, wedi’i ffurfio gan dri grŵp penodol: pwyllgor tenantiaid pobl hŷn, cymdeithas dai Cartrefi Conwy a darparwyr gofal preifat. Mae’r bartneriaeth gydweithredol hon yn sicrhau rôl gyfartal a theg yn y broses o wneud penderfyniadau yn y dyfodol am y gwasanaethau […]

Read On

Cydweithredu i Ofalu astudiaeth achos: Clwb Me, Myself & I

Mae Cydweithredu i Ofalu wedi gweithio gyda Clwb Me, Myself & I sydd wedi’i leoli yn Llansawel sy’n cefnogi pobl sydd â dementia cynnar. Mae wedi helpu’r sefydliad i fynd ati mewn ffordd gydweithredol i dyfu’r busnes, nid yn unig gyda’r bobl sy’n dewis defnyddio ei wasanaethau, ond gyda phartneriaid strategol. Cafodd Clwb Me, Myself […]

Read On