Jo Lovell

Bio

, Wales Co-operative Centre

Blog Posts

Pam mae gan Ganolfan Cydweithredol Cymru yn cefnogi Wythnos Gallu Ariannol

Pan fydd 40% o oedolion yn dweud nad ydynt yn gallu rheoli eu harian a bod gan bedwar o bob deg arall lai na £500 mewn cynilion, mae’n amlwg bod y DU yn wynebu argyfwng gallu ariannol a bod angen ymateb ar y cyd. Dyna pam  yr ydym yn yn cefnogi Wythnos Gallu Ariannol. Mae’r […]

Read On

Natur agored i niwed pobl dan 35 oed sy’n byw mewn llety a rennir yn y Sector Rhentu Preifat

Gall tai a rennir fod yn broblematig i denantiaid sy’n gweithio yn ogystal â’r rheini sy’n hawlio budd-daliadau. Gall rhoi grŵp o ddieithriaid gyda’i gilydd a gobeithio y byddant yn cyd-dynnu fod yn risg. Gall tenant newydd sy’n symud i fyw mewn tŷ a rennir sefydledig newid y ddynameg, a gall cymysgu tenantiaid iau a […]

Read On

Dyled Nadolig ac iechyd meddwl

Gan Kieran Towler, Cyd-drefnydd Prosiect, Gofal Mae’r Nadolig i fod yn adeg hapus, llawn anrhegion a chwmni teuluol, ond gall hynny achosi anawsterau i bobl sy’n dioddef o salwch meddwl. Mae’r Nadolig yn gallu bod yn gyfnod heriol a phryderus i ni gyd, hyd yn oed heb y pwysau ychwanegol i gael “y Nadolig gorau […]

Read On

Cynllunio yw’r allwedd at osgoi dyled y Nadolig

Gan Jan Channing, Canolfan Cyngor ar Bopeth Caerffili a Blaenau Gwent Y Nadolig yw un o gyfnodau mwyaf cyffrous y flwyddyn, ond mae’n gallu bod yn hynod ddrud hefyd. Mae’n hawdd gorwario a, gyda’r holl gynigion arbennig a’r pwysau sydd arnoch i brynu, mae’n hawdd ei chael hi’n anodd talu’r holl filiau a dyledion ym […]

Read On

Gwnewch eich arian i fynd ymhellach trwy adolygu’r ffordd rydych yn gwario ac arbed

Gall edrych ar y ffordd rydych yn gwario ac arbed arian wneud gwahaniaeth sylweddol i falans eich cyfrif banc a’ch ffordd o fyw – hyd yn oed y newidiadau lleiaf, yn ôl Chris Kay, Cadeirydd Undeb Credyd Gogledd Cymru. Mae sbrioedd gwario yn hwyl ar y pryd, ond gall y goblygiadau bara am flynyddoedd ac […]

Read On

Blaenoriaethwch eich rhent dros y Nadolig

Gan fod y tân gwyllt wedi hedfan a’r gwisgoedd Calan Gaeaf wedi cael eu rhoi o’r neilltu am flwyddyn arall erbyn hyn, gwelwn silffoedd y siopau yn llawn cynigion arbennig am fwyd ac anrhegion. Negeseuon e-bost yn ceisio’n denu, 50% i ffwrdd, a phob yn ail hysbyseb ar y teledu yn dangos pa mor hudolus […]

Read On

Dyled a Chredyd Cynhwysol – goresgyn heriau tenant

Yr wythnos hon rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau gan westeion a fydd yn edrych ar bwysigrwydd paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol. Mae’r blog heddiw yn astudiaeth achos a godwyd o waith y prosiect Eich Arian, Eich Cartref Mae Eich Arian Eich Cartref (#YMYH) yn cynorthwyo tenantiaid yn y Sector Rhentu Preifat (PRS) i baratoi […]

Read On

Sut ydym yn paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol?

Yr wythnos hon rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau gan westeion a fydd yn edrych ar bwysigrwydd paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol. P’un a ydym yn hoffi hynny ai peidio, mae lansio’r Credyd Cynhwysol yn prysur agosáu. Mae eisoes ar waith yn 4 o Ganolfannau Byd Gwaith Cymru, ac erbyn diwedd Mawrth 2016 bydd ar […]

Read On

Dysgu gwersi o’r Prosiect Taclo Digartrefedd trwy Gynhwysiant Ariannol

Rwyf wedi treulio cryn amser yn myfyrio ar lansiad adroddiad etifeddiaeth ein prosiect Taclo Digartrefedd trwy Gynhwysiant Ariannol a gynhaliwyd yr wythnos hon. Roeddwn yn bwriadu ysgrifennu blog ar y diwrnod yn y gobaith o grynhoi’r holl angerdd, y brwdfrydedd a’r diddordeb yn ein gwaith, ond yna penderfynais roi ychydig o amser i ystyried y digwyddiad. […]

Read On

Diffiniad tlodi – y benbleth am incwm

Er nad oes amheuaeth y bydd y llywodraeth a phleidiau gwleidyddol yn trafod eu llwyddiannau ym maes tlodi cyn yr etholiad cyffredinol y flwyddyn nesaf, a yw hi’n bryd ailfeddwl sut yr ydym yn diffinio ac yn mesur tlodi? Mae’n rhywbeth yr ydym wedi bod yn ei ystyried yn Canolfan Cydweithredol Cymru, o ystyried y modd […]

Read On