Derek Walker

Bio

Chief Executive, Wales Co-operative Centre

Blog Posts

A oes gennych yr hyn sydd ei angen i lenwi ein cadeir?

Rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd a all weithio gyda’r Bwrdd a’r tîm o staff yn y Ganolfan i gael mwy o effaith nag erioed ar economi a chymdeithas Cymru yn y blynyddoedd sydd i ddod. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn sefydliad unigryw sydd â chyfres gref o werthoedd. Mae gan Ganolfan Cydweithredol Cymru gynlluniau […]

Read On

Hwyl fawr 2017, helo 2018

Roedd 2017 yn flwyddyn brysur a chynhyrchiol yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Aethom ati i achub ar y cyfle i adolygu ein strategaeth yng ngoleuni Brexit a newidiadau eraill i’r amgylchedd polisi a chyllido yr ydym yn gweithio ynddo. O ganlyniad, mae ein pwrpas bellach yn ehangach. Rydym yn cadw ein safle blaenllaw fel asiantaeth datblygu […]

Read On

Pythefnos Trechu Tlodi 2017

Mae lefelau tlodi yng Nghymru yn annerbyniol. Mae oddeutu 700,000 o bobl yn byw mewn tlodi yng Nghymru, sef bron 1 o bob 4 ohonom, yn ôl Sefydliad Joseph Rowntree. Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, cawn ein cydnabod yn eang am ein gwaith yn cynorthwyo cydweithrediadau, mentrau cymdeithasol a busnesau y mae gweithwyr yn berchen arnynt. […]

Read On

Helpu cymunedau i drosglwyddo asedau yn gynaliadwy

Y mis hwn, mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn dechrau ar ddarn newydd o waith mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cyngor yn awyddus i drosglwyddo cyfrifoldeb dros adeiladau a chyfleusterau ledled yr ardal i grwpiau cymunedol. Gan weithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr ac Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd […]

Read On

Defnyddio ymgysylltiad digidol i gael gwared ar dlodi

Christine Gwyther, Prif Swyddog Ymyrraeth Tlodi, Cymunedau yn Gyntaf Sir Benfro Mae rhai pethau mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Mae gallu cael y wybodaeth sydd ei hangen arnom a’r adloniant yr ydym ei eisiau ar fyr rybudd wedi dod yn ail natur. Mae’n ein grymuso fel unigolion.   Ond, mae gwasanaethau’r llywodraeth a rhai […]

Read On

Cynhwysiant Digidol a Llyfrgelloedd Cyhoeddus

Karen Gibbins, Prif Lyfrgellydd Gwybodaeth a Thechnoleg Mae llyfrgelloedd cyhoeddus Abertawe’n parhau i ymdrin â chynhwysiant Digidol trwy eu rhwydwaith o 17 llyfrgell. Ynghyd â llyfrgelloedd eraill yng Nghymru, rydym yn darparu mynediad rhad ac am ddim i’r cyhoedd i gyfrifiaduron, isadeiledd band eang a WIFI. Mae gennym leoliadau sy’n rhan sefydlog o’r gymuned leol lle […]

Read On

Peidiwch bychanu’r pŵer o fod ar-lein

Dr Sangeet Bhullar, Sylfaenydd Wisekids Mae byw yng Nghasnewydd yn Ne Cymru a chael cysylltiad ardderchog gyda’r we yn rhoi mantais broffesiynol a phersonol i mi (gan fod fy nheulu’n byw dramor). Caf fy atgoffa o hyn bob tro dwi’n teithio yng nghefn gwlad hardd Cymru ac yn dod ar draws ardaloedd lle mae cysylltiad gwan […]

Read On

Pwysigrwydd cynhwysiant digidol i gymunedau gwledig

Alan Davies, Prif Swyddog Gweithredol, Undeb Amaethwyr Cymru Yn ôl yn y 1990au roeddwn yn rhedeg tîm busnes mewn cwmni o’r enw CableTel, De Cymru, a ddatblygodd i fod yn NTL yn ddiweddarach ac, erbyn hyn, Virgin Media. Roeddem yn adeiladu’r rhwydweithiau ffibr cyntaf i gyflwyno gwasanaethau teledu a ffôn ac, wrth gwrs, y peth newydd […]

Read On

Cynhwysiant Digidol – cyfleoedd yn y gweithle

Julie Cook, Swyddog Cenedlaethol, Cymru, Cyngres yr Undebau Llafur Heddiw, mae pobl yn dueddol o gael mwy o gyfleoedd ym myd gwaith os ydynt yn gallu defnyddio ffôn clyfar neu liniadur. Mae dros 90% o swyddi yn y byd heddiw yn gofyn am sgiliau rhyngrwyd sylfaenol. Ar hyn o bryd yng Nghymru mae un ym mhob […]

Read On

Cael eich allgáu’n ddigidol – rhwystr arall rhag darganfod lloches

Eleri Williams, Gweithiwr Datblygu Dinas Lloches Abertawe wedi ei chyflogi gan Displaced People in Action Mae cyfran fawr o bobl sy’n chwilio am loches yn cael eu allgáu’n ddigidol.  Er bod gan rai ffonau clyfar neu fodd o’u defnyddio, bydd gan eraill ddim offer TG eu hunain a byddant yn dibynnu ar gyfrifiaduron i’r cyhoedd mewn […]

Read On