Ceri-Anne Fidler

Bio

Policy Officer, Wales Co-operative Centre, Wales Co-operative Centre

Blog Posts

Rydym am glywed eich barn – cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach yng Nghymru

  Ym mis Ebrill 2018, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi newydd, parhaol ar gyfer busnesau bach. Mae ‘nawr am glywed barn pobl ar y cynigion hyn. Rydym wedi crynhoi’r prif gynigion isod a’n barn am rai o’r rhain. Os ydych chi’n fusnes cymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru, byddem yn ddiolchgar am eich […]

Read On

Cymunedau cryf a grymus

  Ym mis Chwefror, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn datblygu dull newydd o greu Cymunedau Cryf, a fydd yn dechrau ym mis Ebrill 2017 wrth i gynllun Cymunedau yn Gyntaf ddod i ben. Bydd y dull newydd yn ceisio mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi, a bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar dair […]

Read On

Busnesau cymdeithasol yn allweddol i gynllun ffyniant y Cymoedd

Am y flwyddyn ddiwethaf, mae Tasglu’r Cymoedd Llywodraeth Cymru wedi bod yn archwilio’r opsiynau o ran gwella ffyniant yng Nghymoedd De Cymru. Bellach, mae’r Tasglu wedi cyhoeddi ei flaenoriaethau a’i gynllun ar gyfer y Cymoedd. Cafodd hyn ei lansio ym Mhartneriaeth Fern, sef menter gymdeithasol yn y Rhondda. Pa rôl all busnesau cymdeithasol ei chwarae […]

Read On

Brexit, bargeinion dinesig a busnesau cymdeithasol

Roedd Brexit, bargeinion dinesig a sgiliau yn eitemau pwysig yng nghyfarfod Cyngor Datblygu’r Economi (CDE) yr wythnos diwethaf. Cyngor busnes Llywodraeth Cymru yw CDE ac mae’n dod â chynrychiolwyr busnesau ac undebau llafur a gweinidogion a swyddogion Llywodraeth Cymru at ei gilydd, er mwyn trafod materion sy’n ymwneud ag economi Cymru. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru […]

Read On

Dweud eich dweud ar gaffael sector cyhoeddus yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar reoleiddio caffael yng Nghymru ar hyn o bryd.  Mae’r ymgynghoriad yn amlinellu ei chynigion ar gyfer deddfwriaeth ynglŷn â gweithgarwch caffael a gynhelir gan Sector Cyhoeddus Cymru.  Mae’r ddogfen ymgynghori lawn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.  Hoffem wybod barn busnesau cymdeithasol am y cynigion, eu profiad o gaffael […]

Read On

Prosiect gofal cymdeithasol newydd – Cydweithredu i Ofalu

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod ni ymhlith y sefydliadau a’r prosiectau sydd wedi derbyn cyllid oddi wrth y Grant Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy newydd. Mae’r Grant yn ariannu prosiectau a mentrau sy’n ategu agenda strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy’n dod i rym ar […]

Read On

Y newyddion diweddaraf gan Gomisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

Sefydlwyd Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru i gyflwyno argymhellion i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ynghylch tyfu a datblygu’r economi gydweithredol a chydfuddiannol yng Nghymru. Cyhoeddodd ei adroddiad ym mis Chwefror 2014.  Y llynedd, gofynnodd y Gweinidog i’r Comisiwn ailgynnull er mwyn adolygu cynnydd o ran rhoi’r argymhellion ar waith.  Mae’r canfyddiadau hyn […]

Read On

Economi Gydweithredol Er Budd Pawb

Yr wythnos hon, rydym yn lansio ymchwil newydd gan Pat Conaty sy’n archwilio strategaeth economaidd newydd ar gyfer Cymru yng nghyd-destun twf anghyson ac adferiad anghytbwys o’r dirywiad economaidd ledled y Deyrnas Unedig. Mae’r adroddiad yn defnyddio arfer gorau a gwersi o astudiaethau achos rhyngwladol a’r hyn sy’n ymddangos ar hyn o bryd yng Nghymru […]

Read On

Rydym eich angen chi! – Cynllun Gweithredu Gwasanaethau Cyhoeddus

Yn gynharach eleni, ysgrifennom am ddarganfyddiadau ac argymhellion adroddiad ‘Ai Cydfuddiannaeth yw’r Ffordd Ymlaen?’. Bellach, mae Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi diweddariad ar gynnydd gweithredu’r argymhellion hyn. Yn ogystal, mae’n rhestru gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cydweithfeydd a chwmnïau cydfuddiannol sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus a sut y bydd yn ei chefnogi drwy gynllun […]

Read On

Diweddariad ar ddiogelu asedau cymunedol

Yn gynharach eleni, gwnaethom ysgrifennu ynglŷn â chynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Diogelu Asedau Cymunedol yng Nghymru a gofyn i’r sector busnes cymdeithasol roi adborth arnynt. Gan weithio gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, gwnaethom lunio ymateb yn seiliedig ar y dystiolaeth o’r sector busnes cymdeithasol a’r trydydd sector a’n profiad o weithio gyda chleientiaid a’u […]

Read On