Ceri-Anne Fidler

Bio

Policy Officer, Wales Co-operative Centre, Wales Co-operative Centre

Blog Posts

Lansio Contract Economaidd Llywodraeth Cymru

Ym mis Rhagfyr, nododd Cynllun Gweithredu ar yr Economi Llywodraeth Cymru gynlluniau i lansio Contract Economaidd.  Mae’r contract yn ei gwneud hi’n ofynnol i fusnesau sydd eisiau cymorth Llywodraeth Cymru ymrwymo i egwyddorion twf, gwaith teg, lleihau ôl troed carbon, iechyd, sgiliau a dysgu yn y gweithle. Aeth y Contract Economaidd yn fyw ddydd Llun. […]

Read On

Cynllun Gweithredu ar yr Economi

  Ym mis Rhagfyr, lansiodd Llywodraeth Cymru ‘Ffyniant i Bawb: y Cynllun Gweithredu ar yr Economi’. . Mae’n amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella cyfoeth a llesiant drwy dwf economaidd cynhwysol. Caiff y prif bwyntiau eu crynhoi yn ein blog. Byddwn yn cynnal ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu yn ystod ein gweithdai ar gyfer busnesau […]

Read On

Cais am dystiolaeth: Rhannwch eich stori ynghylch ynni adnewyddadwy lleol

Y llynedd, cyhoeddodd Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Faterion Gwledig a’r Amgylchedd dargedau newydd ar gyfer cynhyrchu ynni yng Nghymru. Roedd y targedau’n cynnwys sicrhau bod Cymru’n cynhyrchu 70% o’r trydan mae’n ei ddefnyddio o ynni adnewyddadwy erbyn 2030, a bod prosiectau ynni yn cynnwys rhyw elfen o berchnogaeth leol erbyn 2020. Nawr, mae Llywodraeth […]

Read On

Beth y mae cynllun gweithredu economaidd Llywodraeth Cymru yn ei olygu i fusnesau cymdeithasol?

  Yn dilyn lansio ‘Ffyniant i Bawb: y Strategaeth i Gymru’, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei gynllun gweithredu economaidd newydd. Mae’n nodi cynlluniau Llywodraeth Cymru i gynyddu cyfoeth a lles trwy dyfu’r economi mewn ffordd gynhwysol. Mae’r prif bwyntiau’n cael eu crynhoi isod. Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau cyfnod o ymgysylltu ar y cynllun […]

Read On

Y Prif Weinidog yn datgan bod cwmnïau cydweithredol a chydweithredu yn ganolog i Lywodraeth Cymru

Wrth annerch cynhadledd ganmlwyddiant y Blaid Gydweithredol yn ddiweddar, nododd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones sut mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi cydweithredu a chwmnïau cydweithredol hyd yn hyn, a’i chynlluniau i gefnogi’r sector dros dymor y Cynulliad hwn. Nododd fod cydweithredu yn gwbl ganolog i feddylfryd Llywodraeth Cymru: Achieving fair shares for all requires a […]

Read On

Gall modelau cydweithredol helpu i godi safonau ar gyfer gyrwyr tacsi yng Nghymru

Dydy’r broses o gyflwyno platfformau digidol yn y diwydiant tacsis ddim yn golygu bod yn rhaid i amodau gwaith gyrwyr tacsi waethygu. Gall modelau cydweithredol gynnig gwasanaeth cyfleus i gwsmeriaid a chynnal safonau cyflogaeth. Gall arwain at sefyllfa lle mae pawb ar ei ennill. Mae Uber wedi bod yn y penawdau dros yr wythnosau diwethaf […]

Read On

Menter gymdeithasol ailddefnyddio yn ennill £500,000 i agor canolfan newydd yn y Cymoedd

Mae’r elusen Toogoodtowaste wrth ei bodd yn cyhoeddi bod ei chais i raglen Pobl a Lleoedd y Gronfa Loteri Fawr wedi llwyddo, a’i bod wedi sicrhau grant gwerth £500,000 i agor ystafell arddangos, gweithdai a gofod cymunedol yn Nhreorci. Bron i dair blynedd yn ôl, prynodd y fenter gymdeithasol yr hen Ganolfan Addysg ar Stryd […]

Read On

Ffyniant i Bawb: rôl busnesau cymdeithasol yn y strategaeth genedlaethol newydd

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth genedlaethol i weithredu ei blaenoriaethau allweddol ar gyfer gweddill tymor y Cynulliad. Mae’n nodi ymrwymiadau a chamau gweithredu i geisio creu ffyniant i bawb a gwella llesiant yng Nghymru. Mae’r blog hwn yn nodi rhai o bwyntiau allweddol y strategaeth newydd, yn archwilio sut mae busnesau cymdeithasol […]

Read On

Rydym am glywed eich barn – cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach yng Nghymru

  Ym mis Ebrill 2018, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi newydd, parhaol ar gyfer busnesau bach. Mae ‘nawr am glywed barn pobl ar y cynigion hyn. Rydym wedi crynhoi’r prif gynigion isod a’n barn am rai o’r rhain. Os ydych chi’n fusnes cymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru, byddem yn ddiolchgar am eich […]

Read On

Cymunedau cryf a grymus

  Ym mis Chwefror, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn datblygu dull newydd o greu Cymunedau Cryf, a fydd yn dechrau ym mis Ebrill 2017 wrth i gynllun Cymunedau yn Gyntaf ddod i ben. Bydd y dull newydd yn ceisio mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi, a bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar dair […]

Read On