Ceri-Anne Fidler

Bio

Policy Officer, Wales Co-operative Centre, Wales Co-operative Centre

Blog Posts

Y Prif Weinidog yn datgan bod cwmnïau cydweithredol a chydweithredu yn ganolog i Lywodraeth Cymru

Wrth annerch cynhadledd ganmlwyddiant y Blaid Gydweithredol yn ddiweddar, nododd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones sut mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi cydweithredu a chwmnïau cydweithredol hyd yn hyn, a’i chynlluniau i gefnogi’r sector dros dymor y Cynulliad hwn. Nododd fod cydweithredu yn gwbl ganolog i feddylfryd Llywodraeth Cymru: Achieving fair shares for all requires a […]

Read On

Gall modelau cydweithredol helpu i godi safonau ar gyfer gyrwyr tacsi yng Nghymru

Dydy’r broses o gyflwyno platfformau digidol yn y diwydiant tacsis ddim yn golygu bod yn rhaid i amodau gwaith gyrwyr tacsi waethygu. Gall modelau cydweithredol gynnig gwasanaeth cyfleus i gwsmeriaid a chynnal safonau cyflogaeth. Gall arwain at sefyllfa lle mae pawb ar ei ennill. Mae Uber wedi bod yn y penawdau dros yr wythnosau diwethaf […]

Read On

Menter gymdeithasol ailddefnyddio yn ennill £500,000 i agor canolfan newydd yn y Cymoedd

Mae’r elusen Toogoodtowaste wrth ei bodd yn cyhoeddi bod ei chais i raglen Pobl a Lleoedd y Gronfa Loteri Fawr wedi llwyddo, a’i bod wedi sicrhau grant gwerth £500,000 i agor ystafell arddangos, gweithdai a gofod cymunedol yn Nhreorci. Bron i dair blynedd yn ôl, prynodd y fenter gymdeithasol yr hen Ganolfan Addysg ar Stryd […]

Read On

Ffyniant i Bawb: rôl busnesau cymdeithasol yn y strategaeth genedlaethol newydd

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth genedlaethol i weithredu ei blaenoriaethau allweddol ar gyfer gweddill tymor y Cynulliad. Mae’n nodi ymrwymiadau a chamau gweithredu i geisio creu ffyniant i bawb a gwella llesiant yng Nghymru. Mae’r blog hwn yn nodi rhai o bwyntiau allweddol y strategaeth newydd, yn archwilio sut mae busnesau cymdeithasol […]

Read On

Rydym am glywed eich barn – cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach yng Nghymru

  Ym mis Ebrill 2018, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi newydd, parhaol ar gyfer busnesau bach. Mae ‘nawr am glywed barn pobl ar y cynigion hyn. Rydym wedi crynhoi’r prif gynigion isod a’n barn am rai o’r rhain. Os ydych chi’n fusnes cymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru, byddem yn ddiolchgar am eich […]

Read On

Cymunedau cryf a grymus

  Ym mis Chwefror, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn datblygu dull newydd o greu Cymunedau Cryf, a fydd yn dechrau ym mis Ebrill 2017 wrth i gynllun Cymunedau yn Gyntaf ddod i ben. Bydd y dull newydd yn ceisio mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi, a bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar dair […]

Read On

Busnesau cymdeithasol yn allweddol i gynllun ffyniant y Cymoedd

Am y flwyddyn ddiwethaf, mae Tasglu’r Cymoedd Llywodraeth Cymru wedi bod yn archwilio’r opsiynau o ran gwella ffyniant yng Nghymoedd De Cymru. Bellach, mae’r Tasglu wedi cyhoeddi ei flaenoriaethau a’i gynllun ar gyfer y Cymoedd. Cafodd hyn ei lansio ym Mhartneriaeth Fern, sef menter gymdeithasol yn y Rhondda. Pa rôl all busnesau cymdeithasol ei chwarae […]

Read On

Brexit, bargeinion dinesig a busnesau cymdeithasol

Roedd Brexit, bargeinion dinesig a sgiliau yn eitemau pwysig yng nghyfarfod Cyngor Datblygu’r Economi (CDE) yr wythnos diwethaf. Cyngor busnes Llywodraeth Cymru yw CDE ac mae’n dod â chynrychiolwyr busnesau ac undebau llafur a gweinidogion a swyddogion Llywodraeth Cymru at ei gilydd, er mwyn trafod materion sy’n ymwneud ag economi Cymru. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru […]

Read On

Dweud eich dweud ar gaffael sector cyhoeddus yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar reoleiddio caffael yng Nghymru ar hyn o bryd.  Mae’r ymgynghoriad yn amlinellu ei chynigion ar gyfer deddfwriaeth ynglŷn â gweithgarwch caffael a gynhelir gan Sector Cyhoeddus Cymru.  Mae’r ddogfen ymgynghori lawn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.  Hoffem wybod barn busnesau cymdeithasol am y cynigion, eu profiad o gaffael […]

Read On

Prosiect gofal cymdeithasol newydd – Cydweithredu i Ofalu

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod ni ymhlith y sefydliadau a’r prosiectau sydd wedi derbyn cyllid oddi wrth y Grant Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy newydd. Mae’r Grant yn ariannu prosiectau a mentrau sy’n ategu agenda strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy’n dod i rym ar […]

Read On