Ymadael â balchder; Elw â diben

Nid yw bron 75% o’r perchenogion busnes yng nghymru wedi cynllunio ar gyfer olyniaeth eu busnes.

Mae llawer o berchenogion busnes yng Nghymru yn ystyried y gwaith o ddatblygu a meithrin eu busnes yn ymrwymiad hirdymor, ac maent yn neilltuo cyfran fawr o’u bywydau i wneud hynny. Fodd bynnag, os nad oes gan berchenogion busnes strategaeth ymadael gadarn ar waith, efallai y byddant yn gweld mai’r unig opsiwn sydd ganddynt yw cau’r cwmni a diswyddo eu gweithwyr.

Y llynedd, comisiynodd Busnes Cymdeithasol Cymru adroddiad, sef ‘Gwreiddiau Gwydn: Yr achos dros berchenogaeth gan y gweithwyr yn y sector preifat yng Nghymru’, a ddangosodd nad yw cynifer â thri chwarter y busnesau bach a chanolig (BBaChau) yng Nghymru wedi cynllunio ar gyfer trosglwyddo eu busnes yn y dyfodol.

Comisiynwyd yr adroddiad mewn ymateb i dystiolaeth anecdotaidd a oedd yn awgrymu nad yw (BBaChau) yng Nghymru yn mynd ati i gynllunio ar gyfer eu holyniaeth. Dangosodd yr adroddiad nad yw llawer o berchenogion busnes yn ymwybodol o’r angen i gynllunio ar gyfer perchenogaeth busnes yn y dyfodol. Yn wir, nid oedd llawer o’r perchenogion busnes yn ymwybodol o’r materion niferus sy’n gysylltiedig â chynllunio ar gyfer olyniaeth, na chwaith o’r peryglon real iawn y gellir eu hwynebu oni chaiff y broses ei dechrau’n ddigon cynnar. Mae gan lawer o berchenogion BBaChau ddealltwriaeth gyfyngedig o’r goblygiadau manwl o ran treth, y gyfraith, a diwydrwydd dyladwy sy’n gysylltiedig â gwerthu eu busnes, yn ogystal â disgwyliadau afrealistig o ran pris eu busnes.

Mae’r rhan fwyaf o berchenogion busnes yn ymwybodol o’r opsiynau mwyaf cyffredin: cau’r busnes a gwerthu’r asedau; dod o hyd i brynwr ar gyfer y busnes; a gwerthu’r cwmni i’r rheolwyr, ond nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o fanteision posibl perchenogaeth gan y gweithwyr.

Gall perchenogaeth gan y gweithwyr ddiogelu dyfodol perchennog y busnes, yn ogystal â dyfodol y gweithwyr. Gall gwerthu busnes gynnig incwm sy’n cyfateb i werthiant preifat. Fodd bynnag, mae’r busnes sy’n weddill yn cael ei gynnal a’i redeg gan y rheiny y mae sicrhau ei lwyddiant yn y dyfodol yn effeithio arnynt fwyaf.

Felly, beth yw perchenogaeth gan y gweithwyr? A sut y mae’n gweithio?

Ystyr perchenogaeth gan y gweithwyr yw bod yr holl weithwyr yn cael cyfle i fod yn rhan o’r busnes. Mae yna lefel uchel o dryloywder a rhannu gwybodaeth fel bod y gweithwyr yn gallu cymryd mwy o gyfrifoldeb dros y gwaith o lywio perfformiad y busnes, ac felly elwa ar y buddion.

Mae rhoi mecanweithiau perchenogaeth gan y gweithwyr ar waith a meithrin staff brwdfrydig yn gofyn am wybodaeth arbenigol, amser ac ymdrech, ac mae angen dechrau ar y gwaith o’r eiliad y bydd y perchennog yn dechrau ystyried olyniaeth – nid o’r eiliad y bydd y perchennog yn dechrau ceisio gwerthu ei fusnes.

Yn Busnes Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu cymorth un i un i fusnesau sydd â diddordeb mewn cynllunio ar gyfer olyniaeth, a ni yw’r sefydliad mwyaf blaenllaw yng Nghymru o ran cymorth ym maes perchenogaeth gan y gweithwyr.

Gyda mwy o fusnesau yn dewis perchenogaeth gan y gweithwyr fel cynllun olyniaeth, yn enwedig ar gyfer busnesau bach a chanolig a busnesau teuluol heb yr un olynydd naturiol, mae yna fwy o botensial i gynnal y busnes, ei weithwyr a’i gyflenwyr yn y rhanbarth, gan osod gwreiddiau ar gyfer y dyfodol.

Os hoffech gael gwybod rhagor am eich opsiynau o ran olyniaeth a manteision posibl perchenogaeth gan y gweithwyr (gan gynnwys rhai manteision sylweddol o ran treth ar eich cyfer chi a’ch gweithwyr), dewch i’n seminar nos Iau 24 Mai yng Ngwesty’r Holidau Inn Express, Coryton. Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â’r Ffederasiwn Busnesau Bach yng Nghymru i hyrwyddo’r digwyddiad, a fydd yn ateb eich cwestiynau am yr opsiynau sydd ar gael o ran olyniaeth, yn ogystal â chynnig cyfle i rwydweithio â pherchenogion busnes eraill.

MANYLION ARCHEBU

Gwybodaeth am Busnes Cymdeithasol Cymru

Yn Busnes Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu cymorth un i un i fusnesau sydd â diddordeb mewn cynllunio ar gyfer olyniaeth, a ni yw’r sefydliad mwyaf blaenllaw yng Nghymru o ran cymorth ym maes perchenogaeth gan y gweithwyr. Gallwn helpu i ddiogelu eich dyfodol chi a’ch gweithwyr. Byddwn yn falch o siarad â chi, a hynny heb unrhyw rwymedigaeth.

Cysylltwch â ni heddiw: sbwenquiries@wales.coop (Dyfynnwch ‘EO2018’)

Lawrlwythwch ein hadroddiad ymchwil diweddaraf: https://cymru.coop/helpu-busnesau-cymdeithasol-i-dyfu/perchnogaeth-gan-weithwyr/

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Fe’i cyflenwir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, ac mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *