A oes gennych yr hyn sydd ei angen i lenwi ein cadeir?

Rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd a all weithio gyda’r Bwrdd a’r tîm o staff yn y Ganolfan i gael mwy o effaith nag erioed ar economi a chymdeithas Cymru yn y blynyddoedd sydd i ddod. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn sefydliad unigryw sydd â chyfres gref o werthoedd.

Mae gan Ganolfan Cydweithredol Cymru gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer yr ychydig flynyddoedd nesaf a thu hwnt. Rydym yn chwilio am rywun a all ein helpu ar y daith, a rhywun sy’n rhannu ein dyheadau a’n gwerthoedd.

Yn ddiweddar, mae’r Bwrdd wedi cytuno ar strategaeth bum mlynedd newydd. Mae hyn wedi ehangu ein cylch gwaith, tra’n cynnal ein rôl arbenigol fel hyrwyddwr cwmnïau cydweithredol a gwaith cydweithredol. O’n gwaith i ddatblygu sector busnesau cymdeithasol Cymru i’n rhaglenni blaengar sy’n hyrwyddo cynhwysiant, rydym eisiau chwarae rhan gynyddol amlwg wrth helpu i wneud Cymru yn wlad decach.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru mewn sefyllfa gref. Mae cefnogaeth eang i’n gwaith ac mae gennym gysylltiadau ardderchog â Llywodraeth Cymru, cyllidwyr a phartneriaid strategol eraill. Mae gennym sefyllfa ariannol iach, cronfeydd da a sylfaen incwm gynyddol amrywiol. Mae ein tîm o staff wedi ymrwymo i’w gwaith ac yn arbenigwyr yn eu maes. Rydym yn cael adborth ardderchog gan werthuswyr allanol ynghylch ansawdd yr hyn rydym yn ei wneud a sut rydym yn ei wneud e.

Serch hynny, mae heriau. Mae llawer o’r cymunedau a’r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw yn wynebu cyfnod cythryblus wrth iddi fynd yn fwy anodd sicrhau cyllid, tra bod y bobl a’r cymunedau y maent yn eu cynorthwyo yn profi caledi cynyddol. Mae’n debygol y bydd llai o gyllid ar gyfer ein gwaith yn sgil cyni yn y sector cyhoeddus a Brexit, ac mae hynny’n arwain at ansicrwydd o ran polisi, gan ei fod yn mynd â llawer iawn o amser gwleidyddion a’r rheiny sy’n llunio polisïau ledled y DU. Os ydych chi’n credu bod gennych yr hyn sydd ei angen i’n helpu i symud drwy gam nesaf ein taith, byddem yn falch o glywed gennych.

 

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *