Sut i weithio mewn partneriaeth mewn menter dai gydweithredol

Gan Vicky Watts – Old Oak Housing Co-operative – Caerfyrddin

Fy mhrofiad i oedd ein bod yn mynd i ddatblygu cynllun cydweithredol ac roedd yn rhaid i ni ddod o hyd i’r aelodau a oedd â diddordeb drwy recriwtio.

Dechreuodd ein proses ddatblygu (adeiladu) gryn amser cyn i ni recriwtio’r aelodau; cynigiodd Llywodraeth Cymru gyllid, derbyniodd Cyngor Sir Caerfyrddin y cyllid hwnnw, aeth ati i glustnodi safle, cwblhau’r gwaith cynllunio amlinellol ac yna ei drosglwyddo’r cyfan i ni – a dyna ble dechreuodd ein proses adeiladu a’r gwaith recriwtio.

Dechreuom gydweithio o ddifrif â’r aelodau ym mis Gorffennaf 2014 pan gynhaliwyd sesiynau gwybodaeth agored. Cafodd unrhyw un a oedd â diddordeb eu gwahodd i roi ei enw ar restr ac aethom ati i weithio drwy’r rhestr honno i wneud cynigion. Cynhaliwyd digwyddiad cymdeithasol ym mis Rhagfyr 2014, lle cafodd aelodau gyfle i gyfarfod am y tro cyntaf – roedd hi’n anffurfiol iawn, mins peis a gemau!

Ym mis Ionawr 2015, dechreuwyd rhaglen hyfforddi ar gyfer yr aelodau, a gyflenwyd gan y Cydffederasiwn Tai Cydweithredol, a chyflwynwyd y sesiynau cyntaf gan Nic Bliss o’r Cydffederasiwn gyda chymorth Dave Palmer o Ganolfan Cydweithredol Cymru. Yna, ymgymerais i â’r gwaith, yn trefnu sesiynau gan gydweithwyr perthnasol yn ymdrin â phethau fel dyraniadau, delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, rheoli rhent, gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ac ati. Roedd hyn yn golygu y gallai’r aelodau benderfynu wedyn pa agweddau ar reoli tai roeddent am ymgymryd â nhw eu hunain – a pha rai nad oedd yn apelio cymaint! Cynhaliwyd y sesiynau bob pythefnos a chawsom saib dros yr haf a’r Nadolig. Fy rôl i oedd datblygu’r aelodau a bod yn gyswllt rhwng Gwalia, y cwmni adeiladu ac aelodau’r fenter gydweithredol. Roedd y gwaith yn aml yn ddwys, ond, o’r cychwyn cyntaf, roeddem yn gweithio gyda grŵp o bobl nad oeddent yn gwybod beth oedd cwmni cydweithredol mewn gwirionedd.

Roeddem yn lwcus gyda’r contractwyr – roeddent yn rhagweithiol iawn ac yn gweithio’n gadarnhaol iawn gyda’r aelodau. Gwnaethant gynnal sesiynau ‘gosod brics’, gan alluogi aelodau i osod bric yn eu cartref eu hunain, a helpu i drefnu ac ariannu te parti er mwyn helpu aelodau i gyfarfod â’u darpar gymdogion. Gwnaethant hefyd gynnal cystadlaethau poster i blant.

Cwblhawyd y cartrefi ym mis Rhagfyr 2016 a symudodd yr aelodau i mewn ddechrau mis Ionawr 2017. Gwnaethant lofnodi cytundeb rheoli gyda ni ym mis Mehefin 2017, sy’n nodi eu rolau/cyfrifoldebau a sut y byddant yn eu cyflawni. Maent wedi mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol lefel isel (gan gadw’r opsiwn o ddefnyddio ein gwasanaethau ni), dyraniadau a gosodiadau a rheoli’r dirwedd, ac maent yn cadw’r opsiwn i ymgymryd â materion megis gwaith atgyweirio a gwaith cynnal a chadw yn ddiweddarach.

Wrth gwrs, dim ond amlinelliad bras yw hwn o’r ffordd y gwnaeth pethau weithio – at ei gilydd, mae’r gwaith wedi cymryd tair blynedd i gyrraedd cam lle mae’r grŵp wedi cael yr adnoddau sydd eu hangen arno i symud ymlaen, ond nawr bydd yr aelodau yn treulio amser yn setlo yn eu cartrefi gyda’i gilydd.

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *