Beth y mae cynllun gweithredu economaidd Llywodraeth Cymru yn ei olygu i fusnesau cymdeithasol?

 

Yn dilyn lansio ‘Ffyniant i Bawb: y Strategaeth i Gymru’, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei gynllun gweithredu economaidd newydd. Mae’n nodi cynlluniau Llywodraeth Cymru i gynyddu cyfoeth a lles trwy dyfu’r economi mewn ffordd gynhwysol. Mae’r prif bwyntiau’n cael eu crynhoi isod. Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau cyfnod o ymgysylltu ar y cynllun a byddem wrth ein bodd i glywed gan fusnesau cymdeithasol ledled Cymru a fyddai’n hoffi mynegi eu barn.

Mae tyfu’r economi mewn ffordd gynhwysol, sicrhau bod cyfleoedd ar gael i bawb a hyrwyddo llesiant wrth wraidd y cynllun gweithredu. Mae’r prif gynigion yn cynnwys contract economaidd, Cronfa Dyfodol yr Economi newydd, Gweithio ar sail Ranbarthol a Meysydd Gweithredu. Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar sectorau cenedlaethol a sylfaen yn lle’r amryfal sectorau allweddol blaenorol.

Bydd y contract economaidd newydd yn herio busnesau i ddangos y cyfraniad y byddant yn ei wneud i amcanion ehangach Llywodraeth Cymru, yn gyfnewid am gefnogaeth. Dyma’r amcanion ehangach hyn: y potensial i dyfu, gwaith teg, eu bod yn camu ymlaen at leihau eu hôl troed carbon, a hyrwyddo iechyd. I ddechrau, bydd yn ymwneud â chymorth ariannol uniongyrchol Llywodraeth Cymru i fusnesau. Bydd hi hefyd yn ofynnol i fusnesau, sydd am i Lywodraeth Cymru eu cefnogi’n ariannol, gyfrannu i o leiaf un o’r pum Maes Gweithredu. Dyma’r Meysydd Gweithredu:

  1. Datgarboneiddio
  2. Arloesi, entrepreneuriaeth a phencadlysoedd
  3. Allforio a masnachu
  4. Swyddi o ansawdd Da, datblygu sgiliau a gwaith teg
  5. Ymchwil a datblygu, awtomeiddio a digidoleiddio

Bydd y cymorth ariannol a gynigir hefyd yn cael ei symleiddio i un Gronfa Dyfodol yr Economi. Bydd y Gronfa yn cynnwys grantiau ac arian ad-daladwy, gan gynnwys benthyciadau. Bydd y cydbwysedd rhwng y rhain yn adlewyrchu’r cylch economaidd, gyda’r fantol yn troi o blaid ffurfiau ad-daladwy pan fydd amodau’n dda ac o blaid grantiau traddodiadol pan fydd yr amgylchedd i fusnesau’n llai ffafriol.

Mae’r cynllun hefyd yn disodli’r dull blaenorol o gefnogi sectorau blaenoriaeth gyda chymorth ar gyfer sectorau sylfaen a sectorau thematig cenedlaethol. Dyma’r sectorau thematig cenedlaethol: Gwasanaethau y gellir eu masnachu, gweithgynhyrchu uchel ei werth a galluogwyr, megis y sector digidol, arbed ynni ac ynni adnewyddadwy. Mae’r economi sylfaen yn darparu nwyddau a gwasanaethau hanfodol ar gyfer bywyd bob dydd. Mae hyn yn cynnwys seilwaith; cyfleustodau; prosesu bwyd, manwerthu a dosbarthu; ac iechyd, addysg a lles. Mae’r cynllun gweithredu yn cynnig cefnogi pedwar sector sylfaen – twristiaeth, bwyd, manwerthu a gofal. Dywed y ceir cyfleoedd aruthrol i weithio gyda’r trydydd sector, mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol i ddatblygu dull Llywodraeth Cymru o weithio gyda’r sectorau sylfaen. Mae’n cynnig gweithio gyda’r sectorau hyn i sicrhau eu bod yn chwarae rhan lawn yn yr economi, gan adeiladu ar waith da Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru.

Beth yw eich barn chi ar y cynllun? A oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau yr hoffech eu rhannu? Rhowch wybod i ni trwy e-bostio Ceri-Anne.Fidler@wales.coop

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *