Swyddi o Tachwedd 2017

Rhwydwaith yn profi bod tai’n dod yn gartrefi mewn cydweithrediaeth dai

Rwy’n gweithio yn y tîm marchnata yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, ac er fy mod yma ers deng mlynedd, nid ydw i mewn gwirionedd yn arbenigo ar unrhyw agwedd ar ein gwaith. Mae’n rhaid i mi, fodd bynnag, gael gafael dda ar ein holl waith, gan gynnwys cymorth i fusnesau cymdeithasol, cynhwysiant digidol, cynhwysiant ariannol, gofal […]

Darllen Rhagor

Y natur benderfynol sydd ei hangen i wneud i gyfranddaliadau cymunedol weithio

Fel rhan o’n sesiwn cipio Twitter heddiw ar gyfer prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, rydym yn rhannu blog gan Dave Hollings o Co-operative and Mutual Solutions. Mae Dave wedi rhoi cyngor ar gyfer 36 o ddyroddiadau cyfranddaliadau cymunedol a gwblhawyd yn ystod y 15 mlynedd diwethaf, gan godi gwerth £6 miliwn o gyfranddaliadau, a’r rheini’n aml […]

Darllen Rhagor

Arbenigwr ar gyfranddaliadau cymunedol yn ein hannog i ‘berchen ar y mentrau sy’n eich gwasanaethu’

Fel rhan o ymgyrch prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru ar Twitter heddiw, rydym yn cyhoeddi cyfweliad holi ac ateb gyda Jim Brown, Cynghorydd Strategol i’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol (CSU). Bu Jim yn gweithio yn y sector ers 15 mlynedd; hefyd, mae Jim wedi ysgrifennu’r Llawlyfr Cyfranddaliadau Cymunedol ac wedi cynllunio’r Nod Safon Cyfranddaliadau Cymunedol. C: Fe’ch […]

Darllen Rhagor

Miliwn o resymau dros ddathlu blwyddyn gyntaf Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Gan Carly McCreesh, Rheolwr Prosiect, Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru Wel, mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi hedfan! Mae ond yn teimlo fel ddoe pan oeddem yn ymlafnio drwy gaeau gwlyb Gardd Farchnad Glan yr Afon gyda gwesteion y lansiad a’n cyfaill enwog, Michael Sheen. Gall llawer o bethau ddigwydd mewn blwyddyn ac, yn sicr, fel yn achos unrhyw […]

Darllen Rhagor

Diwrnod ym mywyd Swyddog Prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Fel rhan o ymgyrch tîm Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru ar Twitter heddiw, mae Claudia Limpert yn rhoi cipolwg i ni ar ddiwrnod nodweddiadol Swyddog Prosiect. 9am: Cyrraedd a darllen fy negeseuon e-bost, sy’n cynnwys pob math o bethau fel arfer – sgyrsiau gan ymarferwyr eraill ynglŷn ag arferion cyfrifyddu ar gyfer cymdeithasau (ysgogiad i mi fynd […]

Darllen Rhagor

Lleoliad yng Nghasnewydd yn agor ar ei newydd wedd diolch i gyfranddaliadau cymunedol

Wythnos cyn ein sesiwn cipio Twitter arbennig ar gyfer prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, rydym yn rhannu blog gan Gary Inight o Le Public Space – lleoliad cerddoriaeth a chelfyddydau byw yng nghanol Casnewydd, a agorodd yn ddiweddar gyda chymorth y prosiect a dyroddiad cyfranddaliadau cymunedol. Os ydych yn byw yng Nghasnewydd, byddech yn gyfarwydd â […]

Darllen Rhagor

Y Prif Weinidog yn datgan bod cwmnïau cydweithredol a chydweithredu yn ganolog i Lywodraeth Cymru

Wrth annerch cynhadledd ganmlwyddiant y Blaid Gydweithredol yn ddiweddar, nododd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones sut mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi cydweithredu a chwmnïau cydweithredol hyd yn hyn, a’i chynlluniau i gefnogi’r sector dros dymor y Cynulliad hwn. Nododd fod cydweithredu yn gwbl ganolog i feddylfryd Llywodraeth Cymru: Achieving fair shares for all requires a […]

Darllen Rhagor

Gall modelau cydweithredol helpu i godi safonau ar gyfer gyrwyr tacsi yng Nghymru

Dydy’r broses o gyflwyno platfformau digidol yn y diwydiant tacsis ddim yn golygu bod yn rhaid i amodau gwaith gyrwyr tacsi waethygu. Gall modelau cydweithredol gynnig gwasanaeth cyfleus i gwsmeriaid a chynnal safonau cyflogaeth. Gall arwain at sefyllfa lle mae pawb ar ei ennill. Mae Uber wedi bod yn y penawdau dros yr wythnosau diwethaf […]

Darllen Rhagor

Menter gymdeithasol ailddefnyddio yn ennill £500,000 i agor canolfan newydd yn y Cymoedd

Mae’r elusen Toogoodtowaste wrth ei bodd yn cyhoeddi bod ei chais i raglen Pobl a Lleoedd y Gronfa Loteri Fawr wedi llwyddo, a’i bod wedi sicrhau grant gwerth £500,000 i agor ystafell arddangos, gweithdai a gofod cymunedol yn Nhreorci. Bron i dair blynedd yn ôl, prynodd y fenter gymdeithasol yr hen Ganolfan Addysg ar Stryd […]

Darllen Rhagor

Ffyniant i Bawb: rôl busnesau cymdeithasol yn y strategaeth genedlaethol newydd

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth genedlaethol i weithredu ei blaenoriaethau allweddol ar gyfer gweddill tymor y Cynulliad. Mae’n nodi ymrwymiadau a chamau gweithredu i geisio creu ffyniant i bawb a gwella llesiant yng Nghymru. Mae’r blog hwn yn nodi rhai o bwyntiau allweddol y strategaeth newydd, yn archwilio sut mae busnesau cymdeithasol […]

Darllen Rhagor