Rydym am glywed eich barn – cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach yng Nghymru

 

Ym mis Ebrill 2018, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi newydd, parhaol ar gyfer busnesau bach. Mae ‘nawr am glywed barn pobl ar y cynigion hyn. Rydym wedi crynhoi’r prif gynigion isod a’n barn am rai o’r rhain. Os ydych chi’n fusnes cymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru, byddem yn ddiolchgar am eich barn ar y cynigion hyn a phe gallech rannu eich profiad â ni. Byddwn yn defnyddio hyn fel sail ar gyfer ein hymateb, a byddwn hefyd yn llunio templed o ymateb y gall busnesau cymdeithasol sydd â diddordeb ei ddiwygio a’i gyflwyno.

Felly beth yw’r sefyllfa bresennol? Mae math o ryddhad ardrethi i fusnesau bach wedi bod ar waith yng Nghymru er 2008, sy’n darparu rhyddhad ardrethi i safleoedd busnes yn ôl eu gwerth ardrethol a chategori defnydd bras. Darperir rhyddhad o 100% ar hyn o bryd i safleoedd busnes cymwys sydd â gwerth ardrethol o hyd at £6,000; ac mae’r rheiny sydd â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000 yn cael rhyddhad graddedig o 100% i sero. Mae rhai mathau o safleoedd yn cael rhyddhad ychwanegol hefyd. Ar hyn o bryd, mae rhyddhad ardrethi ar gyfer busnesau cymdeithasol yn anghyson, ac yn cael ei ddarparu mewn rhai ardaloedd o’r wlad yn unig. Hoffem glywed am eich profiadau chi o wneud cais am ryddhad ardrethi. A ydych chi’n fusnes cymdeithasol sydd wedi cael rhyddhad ardrethi? Pa mor hawdd oedd y broses a pha wahaniaeth a wnaeth i’ch busnes? A ydych chi’n fusnes cymdeithasol sydd wedi cael ei wrthod ar gyfer rhyddhad ardrethi? Anfonwch eich stori atom trwy e-bost.

Mae cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun newydd yn cynnwys:

 • Cyfyngu ar ryddhad ardrethi i fusnesau sy’n meddiannu sawl safle bach.
 • Darparu mwy o gymorth i fusnesau bach trwy naill ai gynyddu’r trothwy ar gyfer rhyddhad o 100% o £6,000 i £8,000, cynyddu’r trothwy uchaf ar gyfer rhyddhad, neu gyfuniad o’r ddau.
 • Ehangu eithriadau i’r cymhwysedd ar gyfer rhyddhad ardrethi ar gyfer mathau o eiddo nad ydynt yn cyd-fynd ag amcanion ehangach Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, mae Llywodraeth yr Alban ar hyn o bryd yn eithrio o’i gynllun unrhyw fath o fusnes sy’n gysylltiedig â benthyca diwrnod cyflog.
 • Targedu cymorth ar gyfer amcanion ehangach Llywodraeth Cymru. Bydd cymorth yn cael ei dargedu at fusnesau sy’n cyd-fynd, neu’n gweithio tuag at gyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, ac sydd o les cymdeithasol, economaidd neu amgylcheddol i Gymru. Bydd cymorth hefyd yn cael ei dargedu at sectorau penodol er enghraifft gofal plant.

Amlinellir isod rai o’n syniadau cychwynnol ar y cynigion hyn, a byddem yn croesawu eich adborth ar y rhain:

 • Credwn y dylai busnesau cymdeithasol ledled Cymru fod yn gymwys ar gyfer rhyddhad ardrethi. Mae busnesau cymdeithasol ledled Cymru yn creu gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol, ochr yn ochr â gwerth economaidd.
 • Mae yna ddadl hefyd o blaid sicrhau y rhoddir rhyddhad ardrethi i fusnesau cymdeithasol sy’n gweithredu mewn sectorau penodol. Er enghraifft, cwmnïau cydweithredol sy’n gweithredu yn y sector ynni adnewyddadwy. Byddai rhoi rhyddhad ardrethi i’r busnesau cymdeithasol hyn hefyd yn helpu i gyflawni ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu o ran cefnogi cynlluniau ynni cymunedol. Mae cwmnïau ynni cydweithredol wedi dweud wrthym o’r blaen fod yr ardrethi busnes a godir ar gynlluniau ynni cymunedol yn creu rhwystr i’w datblygiad.
 • Pe byddai busnesau cymdeithasol yn cael rhyddhad ardrethi, byddem yn argymell y byddai diffiniad cadarn o fenter gymdeithasol, sy’n cwmpasu ei nodweddion allweddol, yn helpu i atal y system hon rhag cael ei chamddefnyddio.
 • Mae’r ddogfen yn cynnig cefnogi busnesau sy’n cymell twf economaidd. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru o’r farn nad yw’r dulliau traddodiadol o fynd i’r afael â datblygu economaidd yn gweithio er budd Cymru gyfan. Mae twf economaidd yn anghytbwys erbyn hyn, ac mae llawer o gymunedau ledled Cymru yn cael eu gadael ar ôl. Mae angen ymdrin â’r sefyllfa mewn ffordd newydd, gan ganolbwyntio ar adeiladu economi gynhwysol, a chredwn y gellid cyflawni hyn orau trwy roi mwy o bwyslais ar adeiladu economïau lleol sydd â busnesau cymdeithasol wrth eu gwraidd.
 • Byddem hefyd yn croesawu eglurhad ynghylch y pwyntiau canlynol a godwyd yn y ddogfen ymgynghori:
 • Eglurhad ynghylch y cymorth/rhyddhad a fydd yn cael ei gynnig i fusnesau sy’n cyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, ac sy’n sicrhau budd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i Gymru.
 • Sut y bydd y busnesau hyn yn cael eu hadnabod, a sut y bydd eu cyfraddau rhyddhad yn cael eu rheoleiddio er mwyn eu hatal rhag cael eu camddefnyddio.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at yr ymateb hwn, cysylltwch â ni gyda’ch barn erbyn 11 Medi.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *