Swyddi o Hydref 2016

Defnyddio ymgysylltiad digidol i gael gwared ar dlodi

Christine Gwyther, Prif Swyddog Ymyrraeth Tlodi, Cymunedau yn Gyntaf Sir Benfro Mae rhai pethau mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Mae gallu cael y wybodaeth sydd ei hangen arnom a’r adloniant yr ydym ei eisiau ar fyr rybudd wedi dod yn ail natur. Mae’n ein grymuso fel unigolion.   Ond, mae gwasanaethau’r llywodraeth a rhai […]

Darllen Rhagor

Cynhwysiant Digidol a Llyfrgelloedd Cyhoeddus

Karen Gibbins, Prif Lyfrgellydd Gwybodaeth a Thechnoleg Mae llyfrgelloedd cyhoeddus Abertawe’n parhau i ymdrin â chynhwysiant Digidol trwy eu rhwydwaith o 17 llyfrgell. Ynghyd â llyfrgelloedd eraill yng Nghymru, rydym yn darparu mynediad rhad ac am ddim i’r cyhoedd i gyfrifiaduron, isadeiledd band eang a WIFI. Mae gennym leoliadau sy’n rhan sefydlog o’r gymuned leol lle […]

Darllen Rhagor

Peidiwch bychanu’r pŵer o fod ar-lein

Dr Sangeet Bhullar, Sylfaenydd Wisekids Mae byw yng Nghasnewydd yn Ne Cymru a chael cysylltiad ardderchog gyda’r we yn rhoi mantais broffesiynol a phersonol i mi (gan fod fy nheulu’n byw dramor). Caf fy atgoffa o hyn bob tro dwi’n teithio yng nghefn gwlad hardd Cymru ac yn dod ar draws ardaloedd lle mae cysylltiad gwan […]

Darllen Rhagor

Trawsnewid gofal iechyd trwy gynhwysiant digidol

gan Sarah Beard, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes yn Maggie’s, Rheolwr Partneriaeth yn Doteveryone (Secondiad Ebrill-Mehefin) a Cymrawd Clore Social Leadership 2015 Gan fod tri chwarter poblogaeth y DU yn mynd ar-lein bob dydd, mae’r we’n cyffwrdd â phob maes yn ein bywydau, gan wneud pethau’n gyflymach, yn rhatach ac yn well. Mae oes y we’n cynnig […]

Darllen Rhagor

Pwysigrwydd cynhwysiant digidol i gymunedau gwledig

Alan Davies, Prif Swyddog Gweithredol, Undeb Amaethwyr Cymru Yn ôl yn y 1990au roeddwn yn rhedeg tîm busnes mewn cwmni o’r enw CableTel, De Cymru, a ddatblygodd i fod yn NTL yn ddiweddarach ac, erbyn hyn, Virgin Media. Roeddem yn adeiladu’r rhwydweithiau ffibr cyntaf i gyflwyno gwasanaethau teledu a ffôn ac, wrth gwrs, y peth newydd […]

Darllen Rhagor

Cynhwysiant Digidol – cyfleoedd yn y gweithle

Julie Cook, Swyddog Cenedlaethol, Cymru, Cyngres yr Undebau Llafur Heddiw, mae pobl yn dueddol o gael mwy o gyfleoedd ym myd gwaith os ydynt yn gallu defnyddio ffôn clyfar neu liniadur. Mae dros 90% o swyddi yn y byd heddiw yn gofyn am sgiliau rhyngrwyd sylfaenol. Ar hyn o bryd yng Nghymru mae un ym mhob […]

Darllen Rhagor

Cael eich allgáu’n ddigidol – rhwystr arall rhag darganfod lloches

Eleri Williams, Gweithiwr Datblygu Dinas Lloches Abertawe wedi ei chyflogi gan Displaced People in Action Mae cyfran fawr o bobl sy’n chwilio am loches yn cael eu allgáu’n ddigidol.  Er bod gan rai ffonau clyfar neu fodd o’u defnyddio, bydd gan eraill ddim offer TG eu hunain a byddant yn dibynnu ar gyfrifiaduron i’r cyhoedd mewn […]

Darllen Rhagor

Cymru Ddigidol – yn fwy pwysig nag erioed

gan Ian Hargreaves, Athro Economi Digidol, Prifysgol Caerdydd Pan ddechreuais weithio gydag ysgol newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd yn y 1990au hwyr, roeddwn yn dadlau y dylai Cymru gyhoeddi y byddai blwyddyn y mileniwm, 2000, yn flwyddyn Cymru Fyd-Eang, er mwyn dangos bod Cymru’n bwriadu arwain y ffordd yn y byd digidol trwy flaenoriaethu buddsoddi mewn cysylltu […]

Darllen Rhagor

Cynhwysiant Digidol a’r Cyfryngau

Iain Tweedale, Pennaeth Ar-lein a Dysgu, BBC Cymru Mae angen mynediad ar bob aelod o’r cyhoedd i wybodaeth ddibynadwy er mwyn gwneud penderfyniadau ar eu cyfer nhw’u hunain, eu cymunedau a’u gwlad. Gwaith y BBC yw darparu’r math yma o wybodaeth yn ddiduedd ac, yn oes y We, mae hyn yn golygu rhoi gwybodaeth ar lwyfannau […]

Darllen Rhagor

Cynhwysiant Digidol a Gwirfoddoli

gan Ruth Marks, Prif Weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Mae’r defnydd o gyfryngau digidol a phroblemau’n ymwneud ag allgáu digidol wedi creu cyfleoedd newydd a chyffrous, newid mawr, a heriau i’r Trydydd Sector yng Nghymru. Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi bod mewn cysylltiad yn ddiweddar gyda’i aelodau a’i randdeiliaid yn sgil ei weledigaeth ddiwygiedig. […]

Darllen Rhagor