Arolwg mawr o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru ar fin dechrau – peidiwch â cholli’ch cyfle i fod yn rhan ohono.

Arolwg mawr o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru ar fin dechrau.

Peidiwch â cholli’ch cyfle i fod yn rhan ohono.

 Yn 2014, comisiynodd Canolfan Cydweithredol Cymru gyfeiriadur o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru a chynhyrchu adroddiad ‘Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru: Cyflwr y Sector’. Amlygodd yr adroddiad fod busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn cyfrannu £1.7bn at yr economi ac yn cyflogi oddeutu 38,000 o bobl.

Eleni, bydd Busnes Cymdeithasol Cymru yn ailadrodd yr ymarfer, ond rydym eisiau sicrhau bod eich busnes cymdeithasol yn cael ei gynnwys. A yw eich busnes cymdeithasol wedi cael ei gynnwys yn y Cyfeiriadur Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru presennol?

Os nad ydyw, gallai eich busnes fod yn colli allan.

Ers 2014, mae llawer o bethau wedi newid a hoffai Busnes Cymdeithasol Cymru siarad â chymaint o fusnesau cymdeithasol â phosibl i gael syniad o faint y sector, eich uchelgeisiau ar gyfer eich busnes a’r heriau rydych yn eu hwynebu. Mae Busnes Cymdeithasol Cymru (a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, ac a ddarperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru) ar fin dechrau prosiect ymchwil mawr i ddiweddaru ei gyfeiriadur busnesau cymdeithasol ac asesu cyflwr presennol y sector. I wneud hyn yn effeithiol, mae arnom angen eich help.

Bydd yr ymchwil newydd hon yn adeiladu ar ddata a gasglwyd yn yr hydref 2014 a bydd yn cael ei chyflawni gan Wavehill Ltd. Bydd yn bwydo’n uniongyrchol i mewn i Gyfeiriadur Busnesau Cymru ac yn rhoi cyfle gwerthfawr i’r busnesau cymdeithasol sy’n cymryd rhan dyfu eu marchnadoedd ac ennill contractau newydd. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio hefyd i lywio datblygu polisi a gweithgarwch cymorth yn y dyfodol gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a sefydliadau allanol eraill.

Bydd Wavehill yn cysylltu â busnesau cymdeithasol dros y ffôn yn ystod y misoedd nesaf – dyma eich cyfle i wneud yn siŵr bod enw eich busnes ar y rhestr.

Rydym hefyd yn eich annog i gymryd rhan yn yr ymchwil i sicrhau bod eich busnes cymdeithasol yn cael ei gynrychioli, bod eich busnes yn cael ei ychwanegu at gronfa ddata Busnes Cymru ac, yn bwysicaf oll, y caiff eich safbwyntiau eu clywed. Bydd y cyfweliadau’n para oddeutu 10 munud yn unig, ond bydd effaith gyffredinol yr ymchwil yn para blynyddoedd.

Rydym yn byw mewn oes heriol. Nawr yw’r amser i godi’r materion sy’n effeithio ar ein sector a sicrhau bod polisïau a chymorth ymarferol ar waith a fydd yn eich helpu i barhau i gyflawni’r gwaith rydych yn ei wneud.

Helpwch ni i sicrhau y caiff eich llais ei glywed.

Os hoffech ychwanegu eich busnes at y gronfa ddata y bydd Wavehill yn ei defnyddio ar gyfer yr ymchwil hon, anfonwch neges e-bost at matthew.close@wales.coop.

A wnewch chi gynnwys:

  • Enw eich busnes
  • Cyfeiriad post
  • Cod post
  • Ardal awdurdod lleol lle mae eich busnes wedi’i leoli
  • Rhif ffôn
  • Cyfeiriad e-bost y busnes
  • Gwefan y busnes
  • Tudalen Facebook y busnes (os yw’n berthnasol)
  • Cyfrif Twitter y busnes (os yw’n berthnasol)

 

Diolch.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *