Croeso i busnesibawb.coop – gwefan blog newydd ar gyfer y sector cydweithredol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’r wefan hon yn cael ei chynnal gan Canolfan Cydweithredol Cymru ac mae ar gael i unrhyw un a chanddo ddiddordeb mewn cwmnïau cydweithredol, mentrau cymdeithasol a datrysiadau cydweithredol i drechu tlodi yng Nghymru, yn cynnwys cynhwysiant ariannol a chynhwysiant digidol.

Bydd y wefan yn cynnwys postiadau blog gan bobl ledled y sector, gwahanol feysydd busnes a bywyd cymunedol yng Nghymru. Eich gwefan chi yw hon i’w defnyddio, i ymgysylltu â hi ac i gael gwybod y diweddaraf am faterion a phwyntiau trafod – mae’n fusnes i bawb!

Lansio Contract Economaidd Llywodraeth Cymru

Ym mis Rhagfyr, nododd Cynllun Gweithredu ar yr Economi Llywodraeth Cymru gynlluniau i lansio Contract Economaidd.  Mae’r contract yn ei gwneud hi’n ofynnol i fusnesau sydd eisiau cymorth Llywodraeth Cymru ymrwymo i egwyddorion twf, gwaith teg, lleihau ôl troed carbon, iechyd, sgiliau a dysgu yn y gweithle. Aeth y Contract Economaidd yn fyw ddydd Llun. […]

Darllen Rhagor

Ymadael â balchder; Elw â diben

Nid yw bron 75% o’r perchenogion busnes yng nghymru wedi cynllunio ar gyfer olyniaeth eu busnes. Mae llawer o berchenogion busnes yng Nghymru yn ystyried y gwaith o ddatblygu a meithrin eu busnes yn ymrwymiad hirdymor, ac maent yn neilltuo cyfran fawr o’u bywydau i wneud hynny. Fodd bynnag, os nad oes gan berchenogion busnes […]

Darllen Rhagor

Bywyd fel intern marchnata yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru

Yn ddiweddar, fe wnaethom ni ffarwelio â Shannon Williams, a oedd wedi cwblhau interniaeth 10 wythnos gyda’n tîm marchnata, fel rhan o’i chwrs gradd gyda Phrifysgol De Cymru. Dyma ei stori… “Trwy gydol fy amser yn y Ganolfan, roeddwn i’n brysur yn gwneud pethau amrywiol o fewn y tîm marchnata, yn gweithio rhwng 9am a […]

Darllen Rhagor

A oes gennych yr hyn sydd ei angen i lenwi ein cadeir?

Rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd a all weithio gyda’r Bwrdd a’r tîm o staff yn y Ganolfan i gael mwy o effaith nag erioed ar economi a chymdeithas Cymru yn y blynyddoedd sydd i ddod. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn sefydliad unigryw sydd â chyfres gref o werthoedd. Mae gan Ganolfan Cydweithredol Cymru gynlluniau […]

Darllen Rhagor

Sut i weithio mewn partneriaeth mewn menter dai gydweithredol

Gan Vicky Watts – Old Oak Housing Co-operative – Caerfyrddin Fy mhrofiad i oedd ein bod yn mynd i ddatblygu cynllun cydweithredol ac roedd yn rhaid i ni ddod o hyd i’r aelodau a oedd â diddordeb drwy recriwtio. Dechreuodd ein proses ddatblygu (adeiladu) gryn amser cyn i ni recriwtio’r aelodau; cynigiodd Llywodraeth Cymru gyllid, […]

Darllen Rhagor

DIWRNOD DEFNYDDIO’R RHYNGRWYD YN FWY DIOGEL 2018- Creu, Cysylltu a Rhannu Parch

Gan Shannon Williams, Mewnol Marchnata a Myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn anelu at greu rhyngrwyd sy’n fwy diogel a rhyngrwyd well, lle gall pawb fod yn ddiogel ac yn rymus ar-lein. Pwrpas Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw addysgu pawb i ddefnyddio’r dechnoleg yn gyfrifol, yn […]

Darllen Rhagor

Cynllun Gweithredu ar yr Economi

  Ym mis Rhagfyr, lansiodd Llywodraeth Cymru ‘Ffyniant i Bawb: y Cynllun Gweithredu ar yr Economi’. . Mae’n amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella cyfoeth a llesiant drwy dwf economaidd cynhwysol. Caiff y prif bwyntiau eu crynhoi yn ein blog. Byddwn yn cynnal ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu yn ystod ein gweithdai ar gyfer busnesau […]

Darllen Rhagor

Cais am dystiolaeth: Rhannwch eich stori ynghylch ynni adnewyddadwy lleol

Y llynedd, cyhoeddodd Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Faterion Gwledig a’r Amgylchedd dargedau newydd ar gyfer cynhyrchu ynni yng Nghymru. Roedd y targedau’n cynnwys sicrhau bod Cymru’n cynhyrchu 70% o’r trydan mae’n ei ddefnyddio o ynni adnewyddadwy erbyn 2030, a bod prosiectau ynni yn cynnwys rhyw elfen o berchnogaeth leol erbyn 2020. Nawr, mae Llywodraeth […]

Darllen Rhagor

Coastal Housing – mentrau cydweithredol yn rhoi cymunedau yn gyntaf

Oddi wrth Ross Williams, Coastal Housing Mae’r Grŵp Coastal Housing yn rheoli tair menter gydweithredol ar draws ei stoc tai. Dyma nhw: Gwynfyd – Blaengwynfi Menter Tai Cydweithredol Glyn-nedd – Glyn-nedd Bron Allt – Creunant Er bod gan y tair sawl elfen debyg, maent yn unigryw yn eu ffordd eu hunain ac, i bob pwrpas, […]

Darllen Rhagor