Croeso i busnesibawb.coop – gwefan blog newydd ar gyfer y sector cydweithredol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’r wefan hon yn cael ei chynnal gan Canolfan Cydweithredol Cymru ac mae ar gael i unrhyw un a chanddo ddiddordeb mewn cwmnïau cydweithredol, mentrau cymdeithasol a datrysiadau cydweithredol i drechu tlodi yng Nghymru, yn cynnwys cynhwysiant ariannol a chynhwysiant digidol.

Bydd y wefan yn cynnwys postiadau blog gan bobl ledled y sector, gwahanol feysydd busnes a bywyd cymunedol yng Nghymru. Eich gwefan chi yw hon i’w defnyddio, i ymgysylltu â hi ac i gael gwybod y diweddaraf am faterion a phwyntiau trafod – mae’n fusnes i bawb!

Cynhwysiant digidol…… mae lle i wella!

Gan Andrew Jacobs, Pennaeth Ariannol a Chynhwysiant Digidol, Llywodraeth Cymru Ni all y mwyafrif helaeth ohonom ddychmygu bywyd heb y rhyngrwyd. Rydym yn dibynnu’n fwyfwy (efallai gormod ar adegau) ar dechnolegau digidol ar gyfer ein gwaith, ein haddysg a’n gweithgareddau hamdden. Er hyn, mae gormod o bobl yn parhau i golli allan ar fanteision y […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Cydweithredu i Ofalu astudiaeth achos: Cymdeithas Tai Cartrefi Conwy

Mae Cydweithredu i Ofalu yn helpu i sefydlu partneriaeth gydweithredol drawsnewidiol yn Llandudno a Llanrwst, wedi’i ffurfio gan dri grŵp penodol: pwyllgor tenantiaid pobl hŷn, cymdeithas dai Cartrefi Conwy a darparwyr gofal preifat. Mae’r bartneriaeth gydweithredol hon yn sicrhau rôl gyfartal a theg yn y broses o wneud penderfyniadau yn y dyfodol am y gwasanaethau […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Cydweithredu i Ofalu astudiaeth achos: Clwb Me, Myself & I

Mae Cydweithredu i Ofalu wedi gweithio gyda Clwb Me, Myself & I sydd wedi’i leoli yn Llansawel sy’n cefnogi pobl sydd â dementia cynnar. Mae wedi helpu’r sefydliad i fynd ati mewn ffordd gydweithredol i dyfu’r busnes, nid yn unig gyda’r bobl sy’n dewis defnyddio ei wasanaethau, ond gyda phartneriaid strategol. Cafodd Clwb Me, Myself […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Gwirfoddolwyr yn hanfodol er mwyn cynnal canolfan hamdden yng Ngogledd Cymru

Rydym yn rhannu’r astudiaeth achos hon fel rhan o’r gwaith rydym yn ei wneud ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr, sy’n rhoi cydnabyddiaeth i wirfoddolwyr y sefydliadau a busnesau rydym yn gweithio gyda nhw. Gavin Rowlands, Canolfan Biwmares Mae Canolfan Biwmares yn fenter gymdeithasol ac yn elusen gofrestredig a reolir gan y gymuned sy’n cynnig chwaraeon, hamdden, […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Ann yn dewis llwybr iechyd tuag at wirfoddoli

Ann Elliot, Swyddog Llywodraethu, Canolfan Cydweithredol Cymru Rwyf wedi gwneud llawer o waith gwirfoddol dros y blynyddoedd, ond fe gododd fy nghyfle presennol i wirfoddoli ar hap. Tua dwy flynedd yn ôl, fe welais hysbyseb gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a oedd yn awyddus i recriwtio aelodau lleyg i’w banel Ceisiadau Cyllido Cleifion […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Sefyllfa Gyfnewidiol Marchnata

Ow – Mae gen i gur pen! Rwyf wedi treulio’r diwrnod yn uwchgynhadledd y Sefydliad Marchnata Siartredig ar sefyllfa gyfnewidiol marchnata. Yn amgylchoedd syfrdanol yr Amgueddfa Brydeinig yng nghanol Llundain, daeth tua 150 o weithwyr proffesiynol ym maes marchnata at ei gilydd i ystyried y cwestiwn, sut y mae marchnata yn newid? Beth yw’r tueddiadau […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Archwilio iechyd meddwl fel gwirfoddolwr

Mark Smith, Swyddog Datblygu Cynnwys Digidol, Canolfan Cydweithredol Cymru Mae llawer o bobl yn ymroi i achos arbennig oherwydd eu bod wedi cael problem iechyd neu brofiad penodol yn eu bywyd. Rydym yn gweld pobl yn rhedeg marathon, dringo mynyddoedd, cael eu noddi i gadw’n dawel, pobi cacennau, gwau blancedi anferth a llawer llawer mwy. […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Jade yn rhoi cymorth gwerthfawr i bobl hŷn mewn bistro menter gymdeithasol

Fel rhan o’n gwaith ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr, rydym yn trafod ymdrechion pobl sy’n helpu eraill mewn mentrau cymdeithasol. Y tro hwn, rydym yn canolbwyntio ar waith menyw ifanc o’r enw Jade, sy’n gwneud gwaith gwirfoddol i Age Connects Torfaen (ACT). Fe gawsom gyfle i siarad â Jade pan oedd yn mynd â phaned a […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Gwirfoddoli i gynnal treftadaeth Amlwch – Mike Williams

Tref fechan (poblogaeth o 3800) ar arfordir gogleddol Ynys Môn yw Amlwch. Dyma’r pellaf i’r gogledd y gallwch chi fynd yng Nghymru heb wlychu, a dyma lle ces i fy ngeni a’m magu (a gwasanaethu’n ddiweddarach fel llywodraethwr yn fy hen ysgol uwchradd). Un o nodweddion enwog y gymuned fechan hon yw Mynydd Parys, y […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor