Croeso i busnesibawb.coop – gwefan blog newydd ar gyfer y sector cydweithredol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’r wefan hon yn cael ei chynnal gan Canolfan Cydweithredol Cymru ac mae ar gael i unrhyw un a chanddo ddiddordeb mewn cwmnïau cydweithredol, mentrau cymdeithasol a datrysiadau cydweithredol i drechu tlodi yng Nghymru, yn cynnwys cynhwysiant ariannol a chynhwysiant digidol.

Bydd y wefan yn cynnwys postiadau blog gan bobl ledled y sector, gwahanol feysydd busnes a bywyd cymunedol yng Nghymru. Eich gwefan chi yw hon i’w defnyddio, i ymgysylltu â hi ac i gael gwybod y diweddaraf am faterion a phwyntiau trafod – mae’n fusnes i bawb!

Bydd yr argraff gyntaf mewn tai cydweithredol yn aros gyda mi

Rwy’n aml yn ei chael yn anodd esbonio i bobl yr hyn rwy’n ei wneud. Rwy’n gweithio ym maes tai ond dydw i ddim yn neilltuo tai newydd i denantiaid, dydw i ddim yn casglu rhent, a dydw i ddim yn rheoli tenantiaethau pobl. Mae esbonio fy mod yn gweithio ym maes tai cydweithredol yn […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Ai Perchenogaeth gan Weithwyr yw’r Tocyn Aur?

Mewn wythnos a fyddai wedi dathlu pen-blwydd Roald Dahl yn 101, trafodwn beth ddylai Willy Wonka fod wedi’i wneud â’r Ffatri Siocled. Roald Dahl yw un o fy hoff awduron erioed; rwyf wedi’i garu ers oeddwn yn ferch fach. Mae gen i lawer o atgofion cariadus o’m brawd a minnau’n eistedd ar wely ein rhieni […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Syniadau am dai cydweithredol o ochr draw’r byd

Rydym wedi derbyn blog gwadd gan Leonie Ramondt, sef Cynghorydd Cymrodoriaeth y Gymdeithas Frenhinol er hybu Celfyddydau Cymru, sy’n arwain y Prosiect Lles yma yng Nghymru. Yn y blog hwn, mae Leonie yn defnyddio ei phrofiad o dai cydweithredol yn Awstralia, gyda gobeithion am ei chartref newydd yn Abertawe. Mae hefyd yn edrych ar gysylltiadau […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Taliadau Uniongyrchol – Ychydig o gynnydd go iawn, ond cymaint ar ôl i’w wneud…

Mae Vin West wedi bod yn rhiant ac yn ofalwr am dros 30 o flynyddoedd. Ei ferch ef oedd yr unigolyn cyntaf i dderbyn Taliadau Uniongyrchol yng Ngwynedd. Helpodd i sefydlu Fforwm Taliadau Uniongyrchol Gwynedd yn 2000 ac, yn ddiweddar, cefnogodd Wasanaethau Cymdeithasol Gwynedd trwy gyd-gynhyrchu polisi a chanllaw newydd i staff ar Daliadau Uniongyrchol, […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Goodwash yn rhoi dechrau newydd i Kelly o Vi-Ability

Mewn blog myfyriol, esboniodd Kelly Davies ei rhesymau dros ymddiswyddo fel Prif Swyddog Gweithredol y fenter gymdeithasol, ‘Vi-Ability’, ar ôl iddi fynd o nerth i nerth. Rwyf bob amser yn dechrau teimlo’n fyfyriol ar yr adeg hon o’r flwyddyn, ac yn dechrau edrych yn ôl ar y cyfan rydym ni wedi’i gyflawni yn ystod y […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Rydym am glywed eich barn – cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach yng Nghymru

  Ym mis Ebrill 2018, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi newydd, parhaol ar gyfer busnesau bach. Mae ‘nawr am glywed barn pobl ar y cynigion hyn. Rydym wedi crynhoi’r prif gynigion isod a’n barn am rai o’r rhain. Os ydych chi’n fusnes cymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru, byddem yn ddiolchgar am eich […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Cymunedau cryf a grymus

  Ym mis Chwefror, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn datblygu dull newydd o greu Cymunedau Cryf, a fydd yn dechrau ym mis Ebrill 2017 wrth i gynllun Cymunedau yn Gyntaf ddod i ben. Bydd y dull newydd yn ceisio mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi, a bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar dair […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Busnesau cymdeithasol yn allweddol i gynllun ffyniant y Cymoedd

Am y flwyddyn ddiwethaf, mae Tasglu’r Cymoedd Llywodraeth Cymru wedi bod yn archwilio’r opsiynau o ran gwella ffyniant yng Nghymoedd De Cymru. Bellach, mae’r Tasglu wedi cyhoeddi ei flaenoriaethau a’i gynllun ar gyfer y Cymoedd. Cafodd hyn ei lansio ym Mhartneriaeth Fern, sef menter gymdeithasol yn y Rhondda. Pa rôl all busnesau cymdeithasol ei chwarae […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor

Brexit, bargeinion dinesig a busnesau cymdeithasol

Roedd Brexit, bargeinion dinesig a sgiliau yn eitemau pwysig yng nghyfarfod Cyngor Datblygu’r Economi (CDE) yr wythnos diwethaf. Cyngor busnes Llywodraeth Cymru yw CDE ac mae’n dod â chynrychiolwyr busnesau ac undebau llafur a gweinidogion a swyddogion Llywodraeth Cymru at ei gilydd, er mwyn trafod materion sy’n ymwneud ag economi Cymru. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someoneGoogle+
Darllen Rhagor